Archiwa tagu: wieś

Obchody 70 rocznicy wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki

Obchody wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki przez Niemców podczas II wojny światowej, to najważniejsza uroczystość w nadchodzący weekend. Ksiądz Andrzej Łapiński – Proboszcz Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe Piekuty i Pan Andrzej Olędzki – Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej mają zaszczyt zaprosić na Uroczystość Obchodów 70 Rocznicy wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń-Dobki, która odbędzie się 9 marca 2014 roku o godzinie 11.00 w Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej.
Czytaj dalej Obchody 70 rocznicy wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki

Kaczyn-Herbasy: Zarząd dróg prosi o sprzątnięcie jezdni

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem wystosował pismo do mieszkańców miejscowości Kaczyn-Herbasy, aby Ci zaprzestali zanieczyszczenia drogi. Jest to wynik czerwcowej kontroli stanu utrzymania i porządku drogi w tej miejscowości na której stwierdzono zanieczyszczenie błotem, gnojowicą i obornikiem wynoszonym z lokalnych posesji na kołach ciągników i maszyn rolniczych.

Zarząd Dróg Powiatowych żali się, że mimo wykonania w ubiegłym roku drogi zgodnie z życzeniem mieszkańców, sprawia ona teraz wrażenie starej i zaniedbanej. Dalsze zaśmiecanie drogi ma skutkować powiadomieniem Policji.

Można odnieść wrażenie, że Zarząd Dróg Powiatowych próbuje zrzucić swoje obowiązki i obarczyć winą za zły stan drogi wszystkich mieszkańców Kaczyna Herbas. Rzeczywistość prawdopodobnie jest inna, a po przeczytaniu pisma na twarzach większości uczciwych mieszkańców zapewne pojawiło się zażenowanie.

Przypominamy, że właściciele działek zobowiązani są dbać tylko o porządek chodnika przylegającego do posesji, nie muszą sprzątać dróg. Tym zajmują się przedsiębiorcy użytkujący przestrzeń służącą komunikacji publicznej. Natomiast zaśmiecanie lub zanieczyszczanie dróg publicznych, bez względu, czy czynimy to świadomie, czy nieświadomie jest zabronione i podlega karze.

Pismo Kaczyn-Herbasy

mk

Sokoły: Zielona szkoła w Parku Narodowym

Zielone szkoły w parkach narodowych – trwa nowy program dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich. W ramach programu “Zielona szkoła w Parku Narodowym” dzieci i młodzież z terenów wiejskich wyjeżdżają na zielone szkoły i uczestniczą w ciekawych zajęciach edukacyjnych. Obecnie trwa pilotażowa faza projektu, którą koordynuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

“Zielona Szkoła w Parku Narodowym” to cykl zajęć dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenów wiejskich. Program realizowany jest w formie zajęć edukacyjnych w wybranym parku narodowym, a następnie odbywających się w szkole zajęć pozalekcyjnych. W przeważającej części są to ćwiczenia i zabawy terenowe.

W fazie pilotażowej udział bierze 12 szkół:

Zielone szkoły

Ideą programu jest budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko, a także świadomości lokalnych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Wyjazd na zieloną szkołę ma ich zapoznać z działalnością i zadaniami parków narodowych, a w efekcie – zachęcić do odkrywania bogactwa przyrody własnego regionu oraz uwrażliwić na potrzeby środowiska – mówi Krzysztof Lipiński, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Więcej informacji o programie na stronie: http://www.efrwp.pl/element/Program-Zielone-szkoly

misja przyroda

O EFRWP:
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął działalność w 1990 roku, na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także – poprzez różne narzędzia finansowe – pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

Agnieszka Żeglińska, ITBC Communication

Środki na rozwój przedsiębiorstw i dotacje w rolnictwie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje na swojej głównej stronie, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r.

Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych.

Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową.

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

Poza tym ARiMR będzie przyjmowało wnioski na zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. W następnym etapie, od 13 do 24 maja do naboru będą mogły przystąpić pozostałe uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro.

Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji stosowanych w tym działaniu.

ARiMR

Rocznica pacyfikacji wsi Jabłoń Dobki

W tym roku obchodzimy 69 rocznicę pacyfikacji wsi Jabłoń Dobki. Uroczystości upamiętniające rozpoczęły się o godzinie 11:30 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Jabłoni Kościelnej. Uczniowie z Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej przedstawili wspaniały montaż słowno – muzyczny, w którym przybliżyli nam makabryczne wydarzenia sprzed lat. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się na miejsce pacyfikacji do Jabłoni Dobek pod pomnik ku czci pomordowanych.

Główną metodą sprawowania niemieckiej władzy administracyjnej nad polską ludnością cywilną był terror. Permanentne zagrożenie wolności osobistej i towarzysząca temu groźba śmierci miały zmusić do uległości i akceptacji polityki okupacyjnej. Terror był też narzędziem wyniszczania określonych grup i środowisk społeczeństwa polskiego, służył wreszcie do walki władz hitlerowskich z polskim ruchem oporu. Białostocczyzna  dwukrotnie znajdowała się pod okupacją hitlerowską: przez kilkanaście dni we wrześniu 1939 r., a następnie w latach 1941–1944. Od września 1939 r. do czerwca 1941 r. obszar ten objęła okupacja sowiecka.

Pierwszych zbrodni dopuszczono się już w trakcie działań wojennych we wrześniu 1939 r. Rozkaz niemieckiego Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych nr 183/39 „w sprawie traktowania zdolnych do służby wojskowej w kraju nieprzyjacielskim” nakazywał internowanie mężczyzn, branie i rozstrzeliwanie zakładników, bezwzględne łamanie oporu, strajków i aktów sabotażu. Idąc za wytycznymi tego rozkazu, gen. Fedor von Bock wprowadził 10 września 1939 r. zasadę zbiorowej odpowiedzialności wobec całej wsi, „jeżeli z jakiegoś domu, którego nie można ustalić, padły strzały do niemieckich żołnierzy”. W rozkazie tym była również mowa o „zatrzymywaniu i odtransportowaniu Polaków zdolnych do noszenia broni, niszczeniu instalacji radiowych i represjonowaniu uchodźców”.

Pretekstem do aktów eksterminacji ludności cywilnej była najczęściej zemsta za opór stawiany przez ludność danej okolicy, lokalne sukcesy polskiego wojska i związane z tym straty niemieckie.

Pretekstem do spacyfikowania Jabłoni Dobek było zabicie przez partyzantów jednego z żandarmów, ranienie drugiego i rozbrojenie trzeciego w okolicy Jabłoni-Dobek. Niemcy zaalarmowali okoliczne posterunki w Wysokiem Mazowieckiem, Szepietowie, Czyżewie oraz oddział wojskowy w Jabłoni Kościelnej. 8 marca 1944 r. mieszkańców Jabłoni-Dobek spędzono do stodoły, po czym oblano ją benzyną i wrzucono do środka granaty. Zabito i spalono żywcem 91 osób, w tym 31 kobiet i 31 dzieci.

pacyfikacja_dobki1

pacyfikacja_dobki2

pacyfikacja_dobki3

pacyfikacja_dobki4

pacyfikacja_dobki5

UG Nowe Piekuty

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej do Białegostoku

Na protestach i uporze mieszkańców wsi Bokiny skorzystają również mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego podróżujący do Białegostoku. W tym roku ruszyła budowa mostu na Narwi, która pierwotnie miała spowodować objazdy na trasie Wysokie Mazowieckie-Białystok przez Łapy, bądź Stare Jeżewo.

Budowa mostu na Narwi, który najkrótszą trasą łączy nas ze stolicą województwa ma potrwać dwa lata. Dzięki uporowi mieszkańców wsi Bokiny powstanie tymczasowy jednokierunkowy most pontonowy z sygnalizacją świetlną. Po wybudowaniu rozpoczną się prace budowlane nowego mostu, które będą kosztowały ponad 32 miliony zł. Na czas budowy teoretycznie powinien zmniejszyć się ruch Tirów na tej trasie, czas podróży ze względu na sygnalizację świetlną i prace budowlane może się jednak wydłużyć. Jak pisaliśmy wcześniej na nową drogę Wysokie Mazowieckie – Białystok decyzją władz wojewódzkich nie mamy co liczyć w najbliższych latach.

Info własne/PZDW w Białymstoku