Archiwa tagu: ubezpieczenie

Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od początku swej działalności prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu i ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?
Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
– podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
– podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy,
– ma ustalone prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?
Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Od 31 lipca 2013 r. obowiązuje nowy druk wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wniosek jest dostępny u lekarzy prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl. Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są rolnicy wymagający rehabilitacji?
Rolnicy z potwierdzonymi schorzeniami:
– narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii – kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza, Iwoniczu Zdroju oraz Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego KRUS w Teresinie,
– kardiologicznymi – kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu.

Kto za co płaci?
Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS.
Ośrodek rehabilitacyjny zwraca pacjentom koszty podróży na podstawie pisemnego wniosku osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą, zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą poniesione koszty przejazdu w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd danym środkiem, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

W 2012 r. z rehabilitacji leczniczej organizowanej przez Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku skorzystało 888 osób z terenu województwa podlaskiego.
Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która opóźnia postęp choroby, a niejednokrotnie umożliwia wyleczenie i odzyskanie sił do pracy.

Aneta Kotyńska, Specjalista OR KRUS w Białymstoku

Stawki ubezpieczenia w KRUS

W powiecie wysokomazowieckim mieszka spora grupa rolników więc mamy dla nich ważną informację odnośnie wysokości składek, które muszą płacić na KRUS.

KRUS informuje…

W III kwartale 2013 r. wysokość składki pozostaje bez zmian

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 5 czerwca 2013 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2013 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale 2013 r. stanowić będzie 10 % obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (wynoszącej 831,15 zł), tj. 83,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych w III kwartale 2013 r. stanowić będzie:

– 12 % emerytury podstawowej, tj. 100 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

– 24 % emerytury podstawowej, tj. 199 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

– 36 % emerytury podstawowej, tj. 299 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

– 48 % emerytury podstawowej, tj. 399 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za III kwartał 2013 r. upływa z dniem 31 lipca 2013 r. W tym terminie należy również opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne.

info KRUS

Turnusy rehabilitacyjne 2013 dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1/ przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
2/ dziecko jest urodzone w latach 1998 – 2006,
3/ podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest “Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.
Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby oddziału lub placówki terenowej KRUS pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie: KRUS – ośrodek rehabilitacyjny i z powrotem. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Rodzice pokrywają koszty dowozu dzieci w wysokości odpowiadającej równowartości cen biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony). Różnicę pomiędzy wpłatami rodziców, a kosztem poniesionym przez Oddział za wynajęcie autokaru pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdami.

W 2013 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
– dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju – 30.06-20.07.2013 r.
– dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie – 15.07-04.08.2013 r.
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju – 19.07-08.08.2013 r.
W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny prosimy zgłaszać się do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku lub najbliższej placówki terenowej po druk “Wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” lub kontakt telefoniczny. Druk można również pobrać ze strony internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w:
– Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku – tel. 85 749 73 05
– Placówce Terenowej KRUS w Augustowie  – tel. 87 644 67 14
– Placówce Terenowej KRUS w Zambrowie  – tel. 86 271 61 10.

Termin składania wniosków upływa 19 kwietnia 2013 r.

Aneta Kotyńska, specjalista OR KRUS w Białymstoku