Archiwa tagu: turystyka

Inwestycje w turystykę w powiecie wysokomazowieckim

Powiat Wysokomazowiecki realizuje projekt pn. „Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu: Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.00-20-010/12-00 z dnia 19.12.2012r.

Jest to projekt inwestycyjny polegający na przebudowie części obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie w gminie Sokoły. Jego głównym celem jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Powiatu Wysokomazowieckiego, a tym samym województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów.

W zakres projektu wchodzą m. in. następujące prace:

-przebudowa i adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku starej szkoły na pensjonat wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia,
-przebudowa części istniejącego nieużytkowanego budynku internatu na potrzeby pomieszczeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia,
-wyposażenie zaplecza gastronomicznego (kuchni) w sprzęt gastronomiczny,
-przebudowa i adaptacja budynku inwentarskiego na stajnię wraz z budową płyty obornikowej i padoku,
-przygotowanie punktu informacji turystycznej obejmującej część prezentującą lokalną faunę i florę oraz część multimedialną z dostępem do sieci internetowej,
-budowa kortu tenisowego, boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego,
-przebudowa ciągów komunikacyjnych w celu oddzielenia ruchu w ramach Zespołu Szkół Rolniczych od ruchu kołowego i pieszego generowanego przez planowane obiekty turystyczne wraz z budową parkingów,
zagospodarowanie terenu: założenie zieleni, budowa wybiegu dla koni, budowa zbiornika wody deszczowej.

Projekt będzie zakończony do 30.06.2014, a jego wartość łączna (zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym) wyniesie 11.520.360,57 zł brutto. Pokrycie przedmiotowych wydatków zaplanowano z następujących źródeł:

10.368.324,51zł – 90% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1.152.036,06 zł – 10% wkład własny Powiatu Wysokomazowieckiego

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających Powiat i region podlaski oraz wzrostu dostępności walorów kulturalnych i turystycznych ziemi podlaskiej w kraju i za granicą.

na podst. strony starostwa w Wysokiem Maz.