Archiwa tagu: śmieci

Przetargi na odbiór śmieci rozstrzygnięte

W trzech gminach powiatu wysokomazowieckiego mamy już rozstrzygnięcia dotyczące firm oferujących usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Są to miasta i gminy Wysokie Mazowieckie, Szepietowo oraz Nowe Piekuty. W pozostałych trwa procedura przetargowa.

W mieście Wysokie Mazowieckie wygrała spółka miejska Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego przed firmami MPO i CZYŚCIOCH z Białegostoku.

W Szepietowie niespodziewanie wygrała firma z Zambrowa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. , która wygrała min. z ZWKiEC sp. z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego.

W gminie Nowe Piekuty wygrała firma P.P.U.H. CZYŚCIOCH Sp. z o.o. z Białegostoku.

Czy rozstrzygnięte przetargi będą miały wpływ na wysokość opłat za odbiór śmieci zobaczymy wkrótce. Nowa tzw. Ustawa śmieciowa zacznie obowiązywać od 1 lipca tego roku.

info strony BIP

Nowy system gospodarowania odpadami – najczęściej zadawane pytania

Samorząd miasta Wysokie Mazowieckie wyszedł z inicjatywą odpowiedzi na pytania mieszkańców odnośnie funkcjonowania nowej tzw. ustawy śmieciowej, której koszty poniosą wszyscy mieszkańcy. Portal Wysokomazowiecki wielokrotnie we wcześniejszych artykułach informował o nowych nadchodzących opłatach, teraz przedstawiamy pytania i odpowiedzi Urzędu Miasta, które również przydadzą się wszystkim mieszkańcom powiatu.

Czy za dzieci również będzie pobierana opłata?
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie uchwałą opłaty są naliczane od osoby zamieszkującej w nieruchomości – bez względu na wiek, dlatego decydując się na selektywną zbiórkę odpadów należy wpisać w deklarację wartość iloczynu liczba osób x 13,00 zł, jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie, wybierając zaś opcję segregowania odpadów – liczba osób x 8,00 zł.
Przyjęte stawki opierają się na szacunkowych obliczeniach. Przed miastem jeszcze przetarg, w którym zostanie wyłoniony odbiorca odpadów. Liczymy i mamy nadzieję, że ostateczne stawki będą niższe i bardziej satysfakcjonujące nas wszystkich.

Czy worki do selektywnej zbiórki należy nabyć we własnym zakresie?
Chcemy, aby wykonawca – firma odbierająca odpady, dostarczał mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki odpadów. Będzie to jednym z warunków specyfikacji do przetargu, w którym wyłonimy wykonawcę usług.

Czy będzie możliwe korzystanie z dotychczas używanych pojemników?
Tak – pojemnik może być wykorzystywany do śmieci zmieszanych. Takie śmieci wystąpią także wówczas, gdy zdecydujemy się na selektywną zbiórkę.

Jaka firma będzie odbierać odpady i czy będzie to wymagało zawarcia osobnej umowy?
Firmę wyłonimy w przetargu. Umowę na wywóz śmieci będzie zawierało miasto – zgodnie z przyjętymi przepisami. Obywatel, właściciel nieruchomości ma obowiązek podać w deklaracji składanej do Urzędu liczbę osób mieszkających w danej nieruchomości oraz zadeklarować czy decyduje się na selektywną zbiórkę odpadów, czy też nie.

Czy opłata 8 lub 13 zł dotyczy określonej ilości odpadów?
Stawki są ustalone na miesiąc od osoby. Nie dotyczą ograniczonej ilości odpadów.

Jak będą weryfikowane dane zawarte w deklaracjach?
Informacja zawarta w deklaracji będzie weryfikowana w oparciu o bazę meldunkową. Prosimy i uczulamy mieszkańców o wpisywanie prawdziwych danych. Tylko w takiej sytuacji będziemy mogli uzyskać niższe niż szacunkowe stawki na odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i zmieszanych.

Co się stanie w przypadku, kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Miasta.

Co powinienem zrobić, jeśli mam podpisaną umowę na odbiór śmieci z firmą wywozową?
Odpowiedź na stronie Ministerstwa Środowiska.

Do którego pojemnika mam wrzucać popiół?
Popiół nie kwalifikuje się do żadnych z frakcji zbieranych na terenie Miasta w sposób selektywny w związku z tym należy wrzucać go do pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Przy czym należy pamiętać, iż do pojemnika wrzucamy zimny popiół w innym wypadku możemy uszkodzić pojemnik.

Zachęcamy Internautów, do zadawania pytań odnośnie ustawy śmieciowej bezpośrednio w swoich Urzędach i dzielenia się tutaj odpowiedziami z innymi użytkownikami lub pisania pytań poniżej, w komentarzach, może również na nie urzędnicy odpowiedzą.

na podst. UM Wysokie Mazowieckie

Stawki opłat za odbiór odpadów w gminie Szepietowo

Rada Miejska w Szepietowie uchwaliła stawki za gospodarowanie odpadami. Ustalony system premiuje rodziny wielodzietne, stawka za odpady zmniejsza się wraz z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jednak podstawowa stawka za jedną osobę jest dosyć wysoka, porównując z innymi gminami. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi w gminie Szepietowo:
1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 12 zł;
2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 22 zł;
3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego – 30 zł;
4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego – 36 zł;
5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego – 40 zł;
6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego – 42 zł;
7) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i więcej – 54 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 18 zł;
2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 33 zł;
3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego – 45 zł;
4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego – 54 zł;
5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego – 60 zł;
6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego – 63 zł;
7) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i więcej – 78 zł.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe.

Ostateczne ceny powinny być znane po rozstrzygnięciach przetargowych, ponieważ nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej nakłada na samorządy obowiązek przeprowadzenia przetargu.

Info własne / UM Szepietowo