Archiwa tagu: rolnik

Konkurs “Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” rozstrzygnięty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że 27 marca 2014 r. odbył się finał konkursu dla uczniów klas maturalnych o profilu rolniczym “Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Uczestników finału konkursu gościł Zespół Szkół w Suchowoli. Czytaj dalej Konkurs “Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” rozstrzygnięty

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Czytaj dalej Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

XII edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Ruszyła XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” kierowanego do osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.
Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Kierowany jest on do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Czytaj dalej XII edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

KRUS – informacja dla płatników składek na II kwartał 2013 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2013 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2013 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2013 r. stanowić będzie 10 % obowiązującej w marcu br. emerytury podstawowej (wynoszącej 831,15 zł), tj. 83,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych w II kwartale 2013 r. stanowić będzie:
– 12 % emerytury podstawowej, tj. 100 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
– 24 % emerytury podstawowej, tj. 199 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
– 36 % emerytury podstawowej, tj. 299 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
– 48 % emerytury podstawowej, tj. 399 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za II kwartał 2013 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2013 r. W tym terminie należy również opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne.

mgr Barbara Sołomiewicz, Dyrektor OR KRUS w Białymstoku

Środki na rozwój przedsiębiorstw i dotacje w rolnictwie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje na swojej głównej stronie, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r.

Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych.

Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową.

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

Poza tym ARiMR będzie przyjmowało wnioski na zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. W następnym etapie, od 13 do 24 maja do naboru będą mogły przystąpić pozostałe uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro.

Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji stosowanych w tym działaniu.

ARiMR

Turnusy rehabilitacyjne 2013 dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1/ przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
2/ dziecko jest urodzone w latach 1998 – 2006,
3/ podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest “Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.
Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby oddziału lub placówki terenowej KRUS pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie: KRUS – ośrodek rehabilitacyjny i z powrotem. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Rodzice pokrywają koszty dowozu dzieci w wysokości odpowiadającej równowartości cen biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony). Różnicę pomiędzy wpłatami rodziców, a kosztem poniesionym przez Oddział za wynajęcie autokaru pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdami.

W 2013 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
– dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju – 30.06-20.07.2013 r.
– dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie – 15.07-04.08.2013 r.
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju – 19.07-08.08.2013 r.
W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny prosimy zgłaszać się do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku lub najbliższej placówki terenowej po druk “Wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” lub kontakt telefoniczny. Druk można również pobrać ze strony internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w:
– Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku – tel. 85 749 73 05
– Placówce Terenowej KRUS w Augustowie  – tel. 87 644 67 14
– Placówce Terenowej KRUS w Zambrowie  – tel. 86 271 61 10.

Termin składania wniosków upływa 19 kwietnia 2013 r.

Aneta Kotyńska, specjalista OR KRUS w Białymstoku

Wyszonki-Błonie: Spowodował kolizje i uciekł

Mężczyzna jadący ciągnikiem rolniczym z podczepionym wozem zajechał drogę citroenowi. Następnie odczepił furmankę, pozostawiając ją na środku jezdni i odjechał z miejsca zdarzenia. Wysokomazowieccy policjanci szybko ustalili sprawcę tego czynu. Teraz 41-latek za swojej postępowanie odpowie przed sądem.

Wczoraj przed południem dyżurny wysokomazowieckiej Policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym w miejscowości Wyszonki Błonie. Na miejsce natychmiast pojechał patrol drogówki. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że mężczyzna kierując ciągnikiem rolniczym z podczepionym wozem jechał lewym pasem jezdni. W pewnym momencie skręcił gwałtownie w prawo, zajeżdżając drogę dla jadącego prawidłowo citroena. W wyniku zdarzenia wóz rolniczy uderzył w przód osobówki. Mężczyzna kierujący traktorem odczepił furmankę, pozostawiając ją na środku jezdni i odjechał z miejsca kolizji. Wysokomazowieccy policjanci już po kilkunastu minutach ustalili kierowcę ciągnika rolniczego. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec miejscowości Wyszonki Błonie. Dodatkowo wyszło na jaw, że ciągnik rolniczy, którym kierował mężczyzna nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC i nie był zarejestrowany. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 41-latek ma aktualny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.

wyszonki_woz_1

wyszonki_woz_2

wyszonki_woz_3

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl