Archiwa tagu: recykling

Przetargi na odbiór śmieci rozstrzygnięte

W trzech gminach powiatu wysokomazowieckiego mamy już rozstrzygnięcia dotyczące firm oferujących usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Są to miasta i gminy Wysokie Mazowieckie, Szepietowo oraz Nowe Piekuty. W pozostałych trwa procedura przetargowa.

W mieście Wysokie Mazowieckie wygrała spółka miejska Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego przed firmami MPO i CZYŚCIOCH z Białegostoku.

W Szepietowie niespodziewanie wygrała firma z Zambrowa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. , która wygrała min. z ZWKiEC sp. z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego.

W gminie Nowe Piekuty wygrała firma P.P.U.H. CZYŚCIOCH Sp. z o.o. z Białegostoku.

Czy rozstrzygnięte przetargi będą miały wpływ na wysokość opłat za odbiór śmieci zobaczymy wkrótce. Nowa tzw. Ustawa śmieciowa zacznie obowiązywać od 1 lipca tego roku.

info strony BIP

Nowy system gospodarowania odpadami – najczęściej zadawane pytania

Samorząd miasta Wysokie Mazowieckie wyszedł z inicjatywą odpowiedzi na pytania mieszkańców odnośnie funkcjonowania nowej tzw. ustawy śmieciowej, której koszty poniosą wszyscy mieszkańcy. Portal Wysokomazowiecki wielokrotnie we wcześniejszych artykułach informował o nowych nadchodzących opłatach, teraz przedstawiamy pytania i odpowiedzi Urzędu Miasta, które również przydadzą się wszystkim mieszkańcom powiatu.

Czy za dzieci również będzie pobierana opłata?
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie uchwałą opłaty są naliczane od osoby zamieszkującej w nieruchomości – bez względu na wiek, dlatego decydując się na selektywną zbiórkę odpadów należy wpisać w deklarację wartość iloczynu liczba osób x 13,00 zł, jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie, wybierając zaś opcję segregowania odpadów – liczba osób x 8,00 zł.
Przyjęte stawki opierają się na szacunkowych obliczeniach. Przed miastem jeszcze przetarg, w którym zostanie wyłoniony odbiorca odpadów. Liczymy i mamy nadzieję, że ostateczne stawki będą niższe i bardziej satysfakcjonujące nas wszystkich.

Czy worki do selektywnej zbiórki należy nabyć we własnym zakresie?
Chcemy, aby wykonawca – firma odbierająca odpady, dostarczał mieszkańcom worki do selektywnej zbiórki odpadów. Będzie to jednym z warunków specyfikacji do przetargu, w którym wyłonimy wykonawcę usług.

Czy będzie możliwe korzystanie z dotychczas używanych pojemników?
Tak – pojemnik może być wykorzystywany do śmieci zmieszanych. Takie śmieci wystąpią także wówczas, gdy zdecydujemy się na selektywną zbiórkę.

Jaka firma będzie odbierać odpady i czy będzie to wymagało zawarcia osobnej umowy?
Firmę wyłonimy w przetargu. Umowę na wywóz śmieci będzie zawierało miasto – zgodnie z przyjętymi przepisami. Obywatel, właściciel nieruchomości ma obowiązek podać w deklaracji składanej do Urzędu liczbę osób mieszkających w danej nieruchomości oraz zadeklarować czy decyduje się na selektywną zbiórkę odpadów, czy też nie.

Czy opłata 8 lub 13 zł dotyczy określonej ilości odpadów?
Stawki są ustalone na miesiąc od osoby. Nie dotyczą ograniczonej ilości odpadów.

Jak będą weryfikowane dane zawarte w deklaracjach?
Informacja zawarta w deklaracji będzie weryfikowana w oparciu o bazę meldunkową. Prosimy i uczulamy mieszkańców o wpisywanie prawdziwych danych. Tylko w takiej sytuacji będziemy mogli uzyskać niższe niż szacunkowe stawki na odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i zmieszanych.

Co się stanie w przypadku, kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Miasta.

Co powinienem zrobić, jeśli mam podpisaną umowę na odbiór śmieci z firmą wywozową?
Odpowiedź na stronie Ministerstwa Środowiska.

Do którego pojemnika mam wrzucać popiół?
Popiół nie kwalifikuje się do żadnych z frakcji zbieranych na terenie Miasta w sposób selektywny w związku z tym należy wrzucać go do pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Przy czym należy pamiętać, iż do pojemnika wrzucamy zimny popiół w innym wypadku możemy uszkodzić pojemnik.

Zachęcamy Internautów, do zadawania pytań odnośnie ustawy śmieciowej bezpośrednio w swoich Urzędach i dzielenia się tutaj odpowiedziami z innymi użytkownikami lub pisania pytań poniżej, w komentarzach, może również na nie urzędnicy odpowiedzą.

na podst. UM Wysokie Mazowieckie

Podwyżka opłat za wodę i ścieki

Na burzliwej sesji z dn. 27.02.2013r. radni miasta Wysokie Mazowieckie uchwalili istotną z punktu widzenia budżetów domowych podwyżkę taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków w mieście Wysokie Mazowieckie. W związku z tym faktem podajemy nowe obowiązujące od 01 kwietnia 2013r. ceny oraz porównaliśmy opłaty za wyżej wymienione media w poszczególnych miastach i gminach powiatu wysokomazowieckiego.

Już podczas sesji rady Miasta Wysokie Mazowieckie z 28 listopada 2012r. burmistrz Jarosław Siekierko poinformował o wystąpieniu Mlekovity o podwyższeniu ceny oczyszczenia ścieków z 2,10zł/m3 na 2,20zł/m3. Oraz o tym, że ZWKiEC Sp. z.o.o będzie płaciła tą cenę już od 1 stycznia 2013 roku, natomiast mieszkańcy od 1 kwietnia 2013 roku. Jednak cena ścieków uchwalona przez radę wynosić będzie od 01.04.2013r. 4,75 zł za m3, skąd taka różnica skoro głównym oczyszczaniem ścieków zajmuje się Mlekovita i ich rachunek wynosi 2,20zł/m3? Warto na te pytanie uzyskać rzetelną odpowiedź. Poniżej prezentujemy porównanie cen wody i ścieków na terenie miast i gmin naszego powiatu. Ogółem różnice w cenie sięgają ponad 2 zł na m3!

Cena wody zł za m3 brutto Cena za odprowadzanie ścieków zł za m3 brutto Razem zł brutto
Miasto Wysokie Mazowieckie 3,08 4,75 7,83
Ciechanowiec 2,10 5,34 7,44
Czyżew 2,22 4,11 6,33
Szepietowo 2,32

stacja wodociągowa Szepietowo
2,53

stacja wodociągowa Bryki

3,14 5,46

5,67

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminie Czyżew

Przepisy zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły na gminy obowiązek uchwalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami tzw. opłaty “śmieciowej” oraz wprowadzenia nowego systemu zbierania odpadów komunalnych.

Miesięczne stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny będą wynosiły:
1.od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości – 6zł
2.od gospodarstwa domowego 2-osobowego w wysokości – 11zł
3.od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby w wysokości – 15zł
4.od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby wysokości – 18zł
5.od gospodarstwa domowego liczącego 5 i więcej osób w wysokości – 20,00 zł

W przypadku odpadów niesegregowanych miesięczna stawka opłaty będzie wynosiła:
1.od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości –12zł
2.od gospodarstwa domowego 2-osobowego w wysokości – 22zł
3.od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby w wysokości – 30zł
4.od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby wysokości – 36zł
5.od gospodarstwa domowego liczącego 5 i więcej osób w wysokości – 40zł

Uchwalone stawki są bardzo korzystne dla rodzin wielodzietnych, gdzie zastosowane są duże zniżki i tak miesięczna opłata w rodzinie 5-osobowej i powyżej wynosi odpowiednio 20 zł przy selektywnej zaś 40 zł przy mieszanej zbiórce odpadów.

Nowy system będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r. Uchwalone przez Radę Miejską stawki są dosyć niskie w porównaniu do stawek w innych samorządach, jednak na tym etapie przed wyłonieniem firm odbierających odpady jak informuje UM w Czyżewie trudno jest określić rzeczywiste koszty.

na podst. UM w Czyżewie