Archiwa tagu: Radny

Życzenia na Święta Wielkanocne

Szanowni Państwo!

Zbliża się Wielkanoc! To najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie obchodzimy na pamiątkę faktu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Niechaj rozbudzi ono w sercach nas wszystkich kwitnąca wiosnę, a wraz z nią nadzieję i radość na to, co przyniesie każdy następny dzień.
Kiedy Wielkanoc nastanie życzę wszystkiego tego, co od Boga pochodzi i oby wiara wyznaczała nam cel rozumnego życia, wspierany tradycją, kulturą, edukacją, życzliwością na co dzień, czynieniem dobra, szacunkiem dla przeszłości i wizją lepszego jutra.
Spożywając śniadanie wielkanocne przy suto zastawionym stole, udekorowanym bukszpanem, baziami, kurczątkami oraz pisankami, przypomnijmy sobie słowa św. Pawła: “Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”.
Ku radości życzę miłych wrażeń ze wspólnej zabawy zwanej “szukaniem zajączka”, czyli małej niespodzianki dla każdego.
Śmigus-dyngus niech upłynie pod znakiem rozważnego oblewania się wodą i pozostawi w pamięci miłe wspomnienia.

Z wyrazami szacunku
Halina Roszkowska
radna Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

* Portal Wysokomazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za treści autorstwa użytkowników Portalu Wysokomazowiecki.

Radna Roszkowska vs Burmistrz Siekierko

Wczorajsza sesja Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, z tego co piszą internauci miała bardzo burzliwy przebieg. Poniżej wklejamy treść dwóch komentarzy i oświadczenia, które do nas dotarły. Zapraszamy wszystkie strony do złożenia oświadczeń za pośrednictwem naszego portalu.
~ kolega | 27.02.2013 18:52
dziś na sesji Rady Miasta po złożeniu wniosku przez Roszkowską w sprawie odwołania Zdziarskiej z komisji Rewizyjnej został w ramach swoistej kontry rozdany przez Burmistrza anonim skierowany do niego i radnych na temat Roszkowskiej. Było widać jak cienkimi nićmi jest to powiązane , no ale taka klasa. Sam anonim bardzo niskich lotów i pisany na dzisiejsze czasy na maszynie do pisania. Wskazuje to od razu na krąg piszących. Gorąca dyskusja jaka się rozpetała przypominała miejscami audycję pod tytułem rozmowy niedokończone. Osobiście uważam , iż słowa jakie padły w czasie przerwy nie powinny paść. Opamiętał się wreszcie St Borzuchowski i powiedział prawdę co powinno się robić z anonimami i wezwał wodzów do opamiętania. Jeżeli będziemy czytać wszystkie anonimy jakie przyjdą do Burmistrza to spodziewam się anonimów na każdego z nas . I co będziemy je czytać, chyba się zagalopowaliśmy.Sokolik nie staną na wysokości zadania , Flanc dał nogę z Sesji w jego ślady poszedł Buczyński na wieść , że jest anonim o jednym i drugim .
Do piszących anonimy więcej intelektualnego wysiłku bo styl i język wskazuje jednoznacznie na marne z poprzedniej epoki metody.
~ Halina Roszkowska | 27.02.2013 22:22
Szanowni Państwo!
Po dzisiejszej sesji Rady Miasta złożyłam zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza Jarosława Siekierkę polegającego na upublicznieniu wśród radnych w obecności zaproszonych gości anonimu , który zawiera obraźliwe i nieprawdziwe treści przypisane mojej osobie.
Zachowanie p.Jarosława Siekierko, moim zdaniem , być może jest przekroczeniem uprawnień funkcjonariusza publicznego , o czym również poinformowałam Prokuraturę.
Ponadto złożyłam wniosek o procesowe wyjaśnienie okoliczności incydentu do którego doszło podczas obrad sesji Rady Miasta w dniu dzisiejszym.
Z poważaniem Halina Roszkowska

~ Ol | 27.02.2013 23:19


Co mówią przepisy

Ograniczenia związane z wykonywaniem funkcji radnego sformułowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym.
Treść art. 24f
1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
2. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
Co trzeba więc wziąć pod uwagę?
Najważniejsze sprawy, jakie trzeba rozważyć, to:

Czy kandydat/kandydatka na radnego/radną jest członkiem/członkinią zarządu organizacji?
Jeśli tak, to czy organizacja ta prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy?

Osoba spełniająca te warunki, jeśli zostanie wybrana na radną/radnego na terenie danej gminy, musi zrezygnować z jednej z funkcji. Na przykład jeśli stowarzyszenie posiada lokal użyczony lub wynajmowany przez gminę i prowadzi w nim działalność gospodarczą, to prezes tego stowarzyszenia nie może być jednocześnie radnym. Nie ma tu znaczenia, czy za zarządzanie organizacją pobiera wynagrodzenie (np. w fundacji), czy jest to praca społeczna (np. w stowarzyszeniu). Nie jest też ważny typ organizacji – czy jest to stowarzyszenie, fundacja, czy też organizacja posiadająca status OPP.
Nie można być radnym, jeśli zachodzą opisane warunki. Także np. zwykły członek stowarzyszenia może zostać wybrany radnym, nawet jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
Co oznaczają pojęcia?

W jakich sytuacjach może chodzić o „mienie gminy”?

Zgodnie z art. 44 Kodeksu cywilnego mieniem jest własność i inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, wierzytelności, majątkowe prawa autorskie, wynalazcze.
Mienie komunalne zostało określone w art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mieniem komunalnym (gminnym) jest nie tylko mienie należące bezpośrednio do gminy, ale także mienie należące do np. przedsiębiorstw komunalnych.
Chodzić więc może o sytuację kiedy, np. klub sportowy organizuje zawody w ramach swojej działalności gospodarczej na stadionie sportowym, który jest własnością gminy.

Co oznacza „prowadzenie działalności gospodarczej”?

Jak wyjaśnił NSA w wyroku z dn. 12 stycznia 2006 (II OSK 787/05) „działalność gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenie z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy jest działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), a pełnienie przez radnego funkcji członka zarządu takiego stowarzyszenia oznacza zarządzanie taką działalnością”. Rozpoznawany przypadek dotyczył radnego, który był członkiem zarządu Towarzystwa Piłkarskiego, które prowadziło działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości gminnej, prowadząc usługi parkingowe. W przytoczonym wyroku NSA uznał, że radny jako członek zarządu zarządza działalnością gospodarczą. Art. 24f zabrania więc nie tylko prowadzenia działalności gospodarczej, ale także zarządzania nią, jeżeli odbywa się z wykorzystaniem mienia gminy.
Jeśli radnym zostanie prezes organizacji
Jeśli jest to organizacja prowadząca działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, wówczas osoba ta powinna zrezygnować (składając rezygnację zgodnie z zapisami statutu danej fundacji, stowarzyszenia) ze swojego stanowiska lub funkcji w terminie trzech miesięcy od daty złożenia ślubowania przez radnego lub wójta.
Niezrzeczenie się funkcji lub niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy jest powodem stwierdzenia przez radę gminy w uchwale wygaśnięcia mandatu radnego.
O czym jeszcze trzeba pamiętać
Zgodnie z art. 24e. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu. Zakazy ustanowione w tym przepisie stosuje się też odpowiednio do wójta i jego zastępcy (art. 28). Nie przewiduje się sankcji za naruszenie jego postanowień. Skutki nierespektowania tej normy przejawiają się raczej w płaszczyźnie moralno-etycznej i politycznej.
UWAGA: Podobne zasady, jak wyżej opisane, obowiązują wobec radnych powiatowych i radnych wybieranych do sejmików województwa.”
ze strony wiadomosci.ngo.plPrzypominamy Radna Miasta Zdziarska jest prezesem Stowarzyszenia Bliżej Ciebie, które ma siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem i w 2011r. dodatkowo otrzymała dotację Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie w wysokości 10 000 zł.

Link do tematu o sprawozdania Stowarzyszenie Bliżej Ciebie Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2011r.Zachęcamy Radną Roszkowską i Burmistrza Siekierko do przesłania tego “anonimu” na adres redakcji kontakt@wysmaz.plApelujemy o kulturalną i rzeczową dyskusję.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
fot. UM Wysokie Mazowieckie