Archiwa tagu: rada

Kandydaci do rady powiatu gm. Kulesze Kościelne, Sokoły, Kobylin Borzymy, Wysokie Maz.

Przedstawiamy kandydatów do rady powiatu wysokomazowieckiego w okręgu nr 5 obejmującym gminy wiejskie Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Sokoły i Kobylin Borzymy. W wyborach do rady powiatu startują trzy ugrupowania: Komitet Wyborczy Stowarzyszenia ADSUM, KW Prawo i Sprawiedliwość oraz KWW Nasz Powiat. Miejsc w radzie powiatu do obsadzenia jest pięć.

Czytaj dalej Kandydaci do rady powiatu gm. Kulesze Kościelne, Sokoły, Kobylin Borzymy, Wysokie Maz.

Sesja o bezpieczeństwie i wiatrakach w gm. Ciechanowiec

XXX sesja Rady Miejskiej Ciechanowca przebiegała pod kątem informacji o bezpieczeństwie na terenie miasta i gminy. Natomiast końcową część rady zdominowała wypowiedź i dyskusja w radzie, zainicjowana przez sołtysa Ciechanowczyka Marcina Kamińskiego. Dotyczyła ona budowy elektrowni wiatrowych i zastrzeżeń mieszkańców z tym związanych na terenie gminy Ciechanowiec.

Na XXX sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Ciechanowiec ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęli sprawozdania z realizacji w roku 2012 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2012 roku wraz z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Ciechanowiec.

Podsumowania roku 2012 w Gminie Ciechanowiec w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej dokonali uczestniczący w sesji przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem nadkomisarz Grzegorz Mierzejewski przedstawił “Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Ciechanowiec w 2012 roku”. Najczęstsze zagrożenia na terenie gminy wiązały się w 2012 r. z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi, szczególnie popełnianymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu oraz przestępstwami kryminalnymi – rozbojami, kradzieżami z włamaniem i kradzieżami mienia: narzędzi rolniczych, elektronarzędzi, pieniędzy i biżuterii.

W 2012 r. było 57 kolizji drogowych i 5 wypadków, w których rannych zostało 5 osób. Zatrzymanych zostało 45 nietrzeźwych kierowców, ponadto najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych było: niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (4), zwierzęta na drodze (8), niedostosowanie prędkości do warunków jazdy (14), nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (8), nieprawidłowe manewry: wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, cofanie, skręcanie (18).

Przestępstw kryminalnych było 21 – 7 kradzieży, 7 kradzieży z włamaniem, 3 rozboje i 4 uszkodzenia mienia, a także 1033 wykroczenia – przeciwko obyczajności publicznej 19, przeciwko mieniu 6, przeciwko porządkowi publicznemu 146, przeciwko bezpieczeństwu na drogach 810, kradzieży 8 i 44 inne wykroczenia. Funkcjonariusze Policji przeprowadzili też 655 interwencji – 114 domowych, 22 w miejscach publicznych i 519 innych.

Podsumowując nadkomisarz Grzegorz Mierzejewski powiedział, że na terenie gminy Ciechanowiec przestępstwa zdarzały się sporadycznie i miały charakter jednostkowy, jednakże należy nadal podejmować działania mające na celu skuteczne zapobieganie kradzieży, gdyż ciągle istniejący w społeczeństwie wiejskim nawyk pozostawiania maszyn i urządzeń bez odpowiedniego nadzoru czy też zabezpieczenia sprzyja kradzieżom. Wnioskiem z podsumowania jest też konieczność zwiększonej liczby patroli w celu eliminowania nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenia wypadków i kolizji drogowych.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem brygadier Tomasz Sieńczuk przedstawił “Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Ciechanowiec”. Podstawowym zabezpieczeniem na terenie powiatu wysokomazowieckiego jest przede wszystkim Komenda Powiatowa PSP oraz 73 jednostki OSP, w tym działające na terenie gminy Ciechanowiec 2 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – OSP Ciechanowiec i OSP Pobikry, 7 jednostek typu “S” (posiadające samochód pożarniczy) i 3 jednostki typu “M” (posiadające motopompę pożarniczą).

W 2012 r. na terenie gminy Ciechanowiec powstało 88 zdarzeń – 65 miejscowych zagrożeń, 2 średnie pożary i 21 małych. Wysokość strat to 352,9 tys. zł a wartość uratowanego mienia to 1577 tys. zł.

OSP Ciechanowiec interweniowała 81 razy, Pobikry 8, Kozarze 6, Bujenka 6, Tworkowice 1, Wojtkowice Stare 1 i Radziszewo-Króle 1. Straż pożarna w 2012 r. przeprowadziła kontrole sprawdzające w 7 obiektach użyteczności publicznej, 1 kontrolę sprawdzającą, 1 doraźną i 3 odbiory obiektów, stwierdzając 13 uchybień i wydając 5 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości oraz zajmując 2 pozytywne i 2 negatywne stanowiska w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

Brygadier Tomasz Sieńczuk przedstawił też podsumowanie wyposażenia i wyszkolenia jednostek OSP KSRG Ciechanowiec i Pobikry. Obie jednostki potrzebują jeszcze uzupełnienia środków ochrony indywidualnej wraz z uzbrojeniem osobistym do 12 kompletów oraz zwiększenia ilości strażaków przeszkolonych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, współpracy z LPR (Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym), z zakresu ratownictwa technicznego, kierowców konserwatorów sprzętu OSP oraz dowódców, naczelników i szeregowych.

Sołtys Marcin Kamiński w imieniu mieszkańców Ciechanowczyka zgłosił zastrzeżenia do planowanej w okolicy wsi budowy elektrowni wiatrowej, skarżąc się na brak wcześniejszej informacji o możliwości stania się “stroną” w postępowaniu, a co za tym idzie na brak możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do raportu środowiskowego dotyczącego planowanej inwestycji.

na podstawie UM Ciechanowiec

Wybory do Rady Miasta

Mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie w niedzielę 21 kwietnia 2013r. czekają wybory uzupełniające do rady miasta. Wojewoda Podlaski zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym Nr 2. Poniżej prezentujemy kandydatów na radnych.

W skład okręgu nr 2 wchodzą następujące ulice: Jankowskiego, Ludowa do skrzyżowania z ulicą 1 Maja – budownictwo prywatne oraz Ludowa bloki nr 9, 11a, 15, 17b, 17c, Parkowa, Sienkiewicza.

Na swojej stronie internetowej Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie poinformował o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych. O jeden mandat starają się aż cztery osoby:

Okręg wyborczy nr 2

Lista nr 1 KWW Krzysztofa Murawskiego

1. Krzysztof Murawski, lat 40, zam. Wysokie Mazowieckie

Lista nr 2 KWW Janusza Jerzego Broniszewskiego

2. Janusz Jerzy Broniszewski, lat 55, zam. Wysokie Mazowieckie

Lista nr 3 KWW Beaty Agnieszki Konarzewskiej

3. Beata Agnieszka Konarzewska, lat 41, zam. Wysokie Mazowieckie

Lista nr 4 KWW Jedność i Samorządność

4. Marcin Wojtkowski, lat 39, zam. Wysokie Mazowieckie

Wybory uzupełniające rządzą się swoimi prawami, charakteryzują się zazwyczaj niską frekwencją i małym zaangażowaniem wyborców. Aczkolwiek w przypadku mobilizacji sąsiadów i rodzin wyniki zawsze mogą zaskoczyć.

Uprzejmie prosimy o kulturalne komentowanie i zachęcamy kandydatów do przedstawienia programów wyborczych swoim wyborcom.

UM Wysokie Mazowieckie

Budżet gminy Czyżew na 2013r.

Poniżej prezentujemy budżet, wydatki inwestycyjne oraz zadłużenie Gminy Czyżew na 2013r. Na uwagę zasługują dosyć wysokie w stosunku do całości wydatki na inwestycje.

Budżet Gminy na 2013 rok zakłada plan dochodów w wysokości 22 110 000 zł zaś plan wydatków w kwocie 22 990 000 zł.

Najważniejsze planowane do realizacji w 2013 r. zadania inwestycyjne to:
– budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem,
– dalsza przebudowa dróg gminnych
– dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Rosochate Kościelne – Zaręby Góry Leśne,
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Sikorskiego,
– budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie,
– oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok,
– modernizacja targowiska przy ul. Cichej w Czyżewie,
– remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym.

Wydatki inwestycyjne – 7 999 696 zł co stanowi 34,80% planowych wydatków. Kwota długu publicznego wg Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 r. ma wynieść 1 518 000 zł co stanowi 6,96%, a wydatki na obsługę długu 28.000 zł.

UM w Czyżewie