Archiwa tagu: przebudowa

Przebudowa niektórych dróg w powiecie

Ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie miast i gmin powiatu wysokomazowieckiego będą przebudowane drogi i ulice. Składanych wniosków z naszego terenu było sporo, niestety część projektów została oceniona nisko co powoduje, iż nie otrzymają dotacji na swoje cele.

Celem głównym Programu jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot samorządowych.

Według ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na 2013r. pomoc otrzymają następujące samorządy:

Powiat wysokomazowiecki – przebudowa dogi powiatowej nr 2073 Góry Leśne – Rosochate Kościelne 4, 675 km,  kwota 2 018 522,18 zł,
Powiat Wysokomazowiecki – przebudowa drogi powiatowej nr 2064 Jabłoń Piotrowięta – Jabłoń Markowce i drogi powiatowej nr 2065 b Jabłoń Kościelna – Jabłoń Spały 4,63 km, kwota 2 001 321, 77 zł,
Gmina Ciechanowiec – przebudowa i remont ulic: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska w Ciechanowcu, kwota 261 371,55 zł,
Gmina Szepietowo – przebudowa dróg gminnych w Szepietowie, kwota 746 813,56 zł

Niestety dla części samorządów nisko zostały ocenione następujące wnioski:
Powiat wysokomazowiecki – przebudowa dróg powiatowych w mieście Ciechanowiec, Gmina Nowe Piekuty – przebudowa ul. Spokojnej, Gmina Kobylin Borzymy – przebudowa drogi gminnej Pszczółczyn-Kurowo, Miasto Wysokie Mazowieckie – przebudowa ul. Długiej, Gmina Wysokie Mazowieckie – przebudowa drogi gminnej Jabłonka Świerczewo-Tybory Misztale, Gmina Kulesze Kościelne – przebudowa drogi gminnej Stypułki Giemzino – Kulesze Kościelne – Sokoły, Gmina Sokoły – przebudowa drogi  Stare Truskolasy – Kierzki, Gmina Czyżew – przebudowa dróg w gminie Czyżew, Gmina Klukowo – przebudowa dróg gminnych Usza Mała – Stare Kostry.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Budżet Urzędu Miejskiego w Szepietowie na 2013r.

Poniżej przedstawiamy budżet, zadania inwestycyjne, zadłużenie oraz wybrane wydatki na miasto i gminę Szepietowo na 2013r. Czy to jest budżet stagnacji, czy też rozwoju oceńcie Państwo sami.

Dochody budżetu w wysokości 17 751 064 zł

Wydatki budżetu w wysokości 20 120 526 zł

Wybrane wydatki z budżetu:

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 314.698 zł, do dyspozycji sołectw

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 164 194 zł

Komendy wojewódzkie Policji 18 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury 300 000 zł

Oczyszczanie miast i wsi 41 500 zł

Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie 500 000 zł

Organizacja obozów profilaktycznych w czasie wakacji letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 18 000 zł

Biblioteki 100 000 zł

Kultura fizyczna 161 601 zł

Obiekty sportowe 58 401 zł

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66 – 1 493 627 zł

Budowa chodnika ul. Kolejowa w Szepietowie 387 891 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Warele Filipowicze 168 277 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pietrasze 271 732 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojny Pogorzel 176 528 zł

Zakup serwera i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego 40 000 zł

Dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Średnica-Pawłowięta” 2 443 430 zł

Inne wydatki

Finansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem 2 500 zł

Finansowanie zadań prowadzonych przez GOK w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową narkotykową (festyny, imprezy masowe itp.) 12 000 zł

Ogółem na zadania inwestycyjne przeznacza się 4 981 485 zł co stanowi 24% wydatków budżetu Urzędu Miejskiego w Szepietowie. Deficyt budżetu w wysokości 3 043 150 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 043 150 zł, a obsługa długu publicznego ma kosztować 100 000 zł. Osoby dyskutujące zachęcamy o zapoznanie się z całością budżetu dostępną na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szepietowie.

Info własne / UM Szepietowo

Przetarg na przebudowę budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem

Czego nie doczekał się przez wiele lat Klub Sportowy Ruch Wysokie Mazowieckie, walczący wówczas o awans na zaplecze ekstraklasy, tego doczeka się w końcu obecny Miejski Klub Sportowy Ruch Wysokie Mazowieckie grający na boiskach Klasy A. Miasto Wysokie Mazowieckie ogłosiło właśnie przetarg na inwestycję na stadionie.

Przetarg poza przebudową i rozbudową budynku socjalnego, będzie obejmował budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej na Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem.

Zakres robót obejmuje :
– rozbiórka pomieszczenia kasy i korytarzyka przy kasie,
– remont i przebudowa pozostałych pomieszczeń,
– rozbiórka żelbetowego stropodachu, podwyższenie ścian dla zapewnienia wysokości pomieszczeń większej niż 2,50m i wykonanie lżejszego dachu drewnianego,
– dobudowa wiatrołapu oraz pomieszczenia klubowego,
– docieplenie budynku,
– wykonanie instalacji gazowej, wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej,
– budowa ogrodzenia terenu od strony drogi,
– utwardzenie chodnika oraz miejsca parkingowego przy budynku.

Szczegółowy zakres prac został określony w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót dostępny jest w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 lub na stronie internetowej urzędu.

Ofertę przetargową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 18.02.2013 r. do godz. 10:00, obowiązywać będzie najniższa cena, która uzyska najwięcej punktów.

Według planów inwestycyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie na modernizację budynku i ogrodzenia frontowego na stadionie miejskim przewidziane jest aż 700 000 zł. Jednak jaka rzeczywiście będzie kwota przetargu oraz kto go wygra dowiemy się 18.02.2013r.

Info własne / UM Wysokie Mazowieckie

Budżet miasta i gminy Ciechanowiec na 2013r.

Poniżej przedstawiamy budżet miasta i gminy Ciechanowiec na podstawie uchwały Rady Miejskiej na 2013r.

Wybrane zagadnienia z budżetu:
Dochody budżetu w wysokości 26 765 850 zł
Wydatki budżetu w wysokości 25 590 850 zł
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 175 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 175 000 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych – 672 000 zł
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł ;
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 900 000 zł

Wybrane wydatki z budżetu miasta i gminy:
Wyodrębnia się w budżecie do dyspozycji sołectw kwotę 242 350 zł
Ochotnicze Straże Pożarne 251 543 zł
Obsługa długu publicznego 673 000 zł
Biblioteki 192 000 zł
Dotacja na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 560 000 zł
Dotacja na Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE 414 384 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000 000 zł
Komenda Powiatowa Policji 6 000 zł
Utrzymanie urzędu miasta i gminy 2 051 015 zł
Stypendia dla uczniów 25 000 zł

Zadania inwestycyjne w 2013r.:
Przebudowa i remont ulic w Ciechanowcu tj. Glinki, Pińczowska, Wiatraczna 522 800 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych 100 000 zł
Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego 35 000 zł
Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. “Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” 6 000 zł
Zakup sprzętu komputerowego – realizacja projektu “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” 113 200 zł
Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu 25 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu 2 351 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej gminy Ciechanowiec, zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną 3 000 000 zł
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 55 000 zł

Dosyć niepokojąco wysoka jest kwota długu publicznego Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wg WPF na 2013r. ma wynieść 10 576 500 zł, co stanowi 39,5 % zadłużenia ogółem (na możliwe 60%max). Osoby dyskutujące zachęcamy o zapoznanie się z całością budżetu dostępną na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

BIP Ciechanowiec