Archiwa tagu: posterunek

Interwencja nt. likwidacji posterunków Policji w Czyżewie i Sokołach

Szanowni Państwo, w związku z trwającym procesem likwidacji posterunków Policji w całym kraju, w tym w województwie podlaskim przekazuję w załączeniu treść mojej interwencji poselskiej w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji posterunków Policji w Czyżewie i Sokołach, którą skierowałem do Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem Pana Andrzeja Popko.

Z podobnymi  wystąpieniami zwróciłem się do pozostałych komendantów powiatowych i miejskich apelując o wycofanie się z zamiaru likwidacji posterunków Policji w Bakałarzewie i Szypliszkach (Komendant Miejski Policji w Suwałkach), w Czarnej Białostockiej i Supraślu (Komendant Miejski  Policji w Białymstoku), w Sztabinie(Komendant Powiatowy Policji w Augustowie), Radziłowie (Komendant Powiatowy Policji w Grajewie), Kleszczelach (Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce), Szumowie (Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie) i Jaświłach (Komendant Powiatowy Policji w Mońkach).

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński

Szanowny Pan
Andrzej Popko
Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Interwencja poselska
w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji posterunków Policji
w Czyżewie i Sokołach

W latach 2008-2012 zostało zlikwidowanych 110 spośród 800 posterunków Policji funkcjonujących dotychczas na terenie naszego kraju. Pod koniec 2012 roku rząd zapowiedział likwidację kolejnych 220 posterunków.
Decyzji tych ani rząd, ani Komendant Główny Policji nie są w stanie uzasadnić żadnymi przekonującymi argumentami merytorycznymi czy finansowymi. Budzą one zdecydowany sprzeciw samorządowców i opinii publicznej.
Nie udało się również rządowi przekonać do tzw. reorganizacji, polegającej głównie na likwidacji posterunków Policji, posłów sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, i to nie tylko reprezentujących opozycję, ale również koalicję rządową. Powstała inicjatywa, by wystąpić w tej sprawie do premiera rządu ze specjalnym dezyderatem.
Likwidacja posterunków nie poprawi bezpieczeństwa w poszczególnych miastach i gminach, a wręcz przeciwnie – je pogorszy i spowoduje, że poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców będzie mniejsze. Grozi ona także konfliktami z samorządem i wycofaniem się władz samorządowych ze wsparcia materialnego jednostek Policji, skoro wbrew ich stanowisku państwo zabiera je z ich terenu.
Ze stanowiska prezentowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji, które było powtarzane wielokrotnie, wynika, że likwidacja posterunków Policji należy do kompetencji komendantów miejskich i powiatowych Policji i to oni ponoszą za to odpowiedzialność. W odpowiedzi z 11 stycznia 2013 roku na moje zapytanie poselskie z 12 października 2012 roku, w którym domagałem się wykazu planowanych do likwidacji 220 posterunków Policji w Polsce podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pan Michał Deskur poinformował, że “właściwe zorganizowanie jednostek Policji, w tym utworzenie odpowiedniej struktury organizacyjno-etatowej pozostaje w kompetencji komendantów powiatowych (miejskich) Policji” i po raz kolejny zapewnił, że “decyzje
podejmowane w ww. zakresie są każdorazowo poprzedzone uzgodnieniami i konsultacjami z władzami samorządowymi”. Podobnie w odpowiedzi z 22 listopada 2012 roku na moją interpelację poselską z 28 września 2012 roku w sprawie likwidacji posterunków Policji w województwie podlaskim Minister Spraw Wewnętrznych – zastrzegając, że “ostateczna decyzja o kształcie i zakresie restrukturyzacji sieci posterunków Policji w województwie podlaskim” nie została jeszcze podjęta – podkreślał, że “decyzje podejmowane w tym zakresie przez uprawnione organy Policji będą poprzedzone uzgodnieniami i konsultacjami z władzami samorządowymi”.
Zdaję sobie w pełni sprawę z hipokryzji, jaka jest zawarta w tych twierdzeniach. Tak też odbierają to inni uczestnicy dyskusji o bezpieczeństwie wewnętrznym w Polsce. Prawda jest taka, że władze centralne narzucają komendantom wojewódzkim i powiatowym  (miejskim) Policji limity liczbowe posterunków, które mają zostać zlikwidowane, a komendanci ci mają to wykonać wskazując konkretne jednostki organizacyjne Policji do likwidacji.
Z powyższego widać, że tak czy inaczej odpowiedzialność za decyzje dotyczące likwidacji określonych posterunków Policji zostanie zrzucona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji na konkretnych komendantów powiatowych czy miejskich. Z odpowiedzi udzielonej 22 października 2012 roku (znak: K.0151.72.2012) przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na moją interwencję poselską z 15 października 2012 roku wynika, że w województwie podlaskim planowana jest likwidacja 12 spośród 42 funkcjonujących posterunków, w tym posterunków w Czyżewie i Sokołach podległych Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
Po zapoznaniu się z sytuacją i funkcjonowaniem tych posterunków uważam, że decyzja o ich likwidacji nie jest uzasadniona i byłaby poważnym błędem. Ocenę tę podzielają władze samorządowe gminy Czyżew i gminy Sokoły, które w przypadku pozostawienia na ich terenie działających dotąd jednostek Policji są gotowe do ich dalszego wspierania pod względem lokalowym i finansowym.
Wobec powyższego – działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 1996 Nr 73, poz. 350 z późn. zm.) – w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zwracam się do Pana Komendanta o odstąpienie od zamiaru likwidacji posterunków Policji w Czyżewie i Sokołach, aby nie trzeba było w przyszłości ponosić jeszcze większych kosztów na ich odtwarzanie.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński

Białystok, 13 lutego 2013 roku

Biuro poselskie Jarosława Zielińskiego

Interpelacja nt. Posterunków