Archiwa tagu: opłata

Psie pieniądze

Samorząd miasta Wysokie Mazowieckie jest jednym z niewielu, które pobiera opłatę od posiadania psa. Wcześniej podatek od posiadania psa był obowiązkowy, jednak w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 1 stycznia 2008 r. podatek ten został zniesiony. Natomiast w jego miejsce istnieje możliwość wprowadzenia fakultatywnej opłaty za posiadanie psa, uzależnionej od rady gminy w zakresie jej poboru, wysokości czy terminu płatności. Niestety dla posiadaczy psów w Wysokiem Mazowieckiem istnieje opłata za każdego psa w wysokości 48 zł. Jak okazuje się, ta opłata nie dla wszystkich samorządów jest przeżytkiem, a szkoda. Czworonogi są często jedynymi przyjaciółmi osób samotnych, starszych, emerytów, czyli tych grup, które nie mają zbyt wysokich dochodów, więc każda opłata uderza ich po kieszeniach. Warte uwagi by było gdyby radni i burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie zastanowili się nad sensem istnienia tej opłaty od nowego roku podatkowego, bowiem patrząc na dochody uzyskiwane z niej to są nieduże pieniądze w skali budżetu, a uciążliwe dla wielu ludzi samotnych.

pies_wysokiemazowieckie

Info na podstawie BIP, foto csilva morguefile

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminie Czyżew

Przepisy zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły na gminy obowiązek uchwalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami tzw. opłaty “śmieciowej” oraz wprowadzenia nowego systemu zbierania odpadów komunalnych.

Miesięczne stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny będą wynosiły:
1.od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości – 6zł
2.od gospodarstwa domowego 2-osobowego w wysokości – 11zł
3.od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby w wysokości – 15zł
4.od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby wysokości – 18zł
5.od gospodarstwa domowego liczącego 5 i więcej osób w wysokości – 20,00 zł

W przypadku odpadów niesegregowanych miesięczna stawka opłaty będzie wynosiła:
1.od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości –12zł
2.od gospodarstwa domowego 2-osobowego w wysokości – 22zł
3.od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby w wysokości – 30zł
4.od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby wysokości – 36zł
5.od gospodarstwa domowego liczącego 5 i więcej osób w wysokości – 40zł

Uchwalone stawki są bardzo korzystne dla rodzin wielodzietnych, gdzie zastosowane są duże zniżki i tak miesięczna opłata w rodzinie 5-osobowej i powyżej wynosi odpowiednio 20 zł przy selektywnej zaś 40 zł przy mieszanej zbiórce odpadów.

Nowy system będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r. Uchwalone przez Radę Miejską stawki są dosyć niskie w porównaniu do stawek w innych samorządach, jednak na tym etapie przed wyłonieniem firm odbierających odpady jak informuje UM w Czyżewie trudno jest określić rzeczywiste koszty.

na podst. UM w Czyżewie

Stawki za odbiór i wywóz odpadów w Wysokiem Mazowieckiem

Poniżej podajemy informację z Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, ważną dla mieszkańców, ponieważ pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zamieszkałej zobowiązani są złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Każdy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości zamieszkałej jak również osoba posiadająca taką nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub w inny sposób władający nieruchomością zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany złożyć deklarację na podstawie której zostanie ustalona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości na których znajdują się budynki zabudowy wielorodzinnej deklarację za taką nieruchomość składa zarządca nieruchomości. W związku z tym, bez względu na to czy dana osoba jest lokatorem czy też właścicielem lokalu deklarację będą musiały za nią złożyć odpowiednio: Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Wzór tej deklaracji został określony w uchwale Rady Miasta i zostanie umieszczony na stronie internetowej Miasta. Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku. W deklaracji tej właściciel nieruchomości określi czy odpady komunalne będzie zbierał w sposób selektywny, czy nie. Przestrzeganie tego zobowiązania będzie sprawdzane przez podmiot odbierający odpady komunalne, który przedkładał będzie do Urzędu Miasta informację o nieruchomościach, na których zobowiązanie to jest przestrzegane. W przypadku nie wywiązywania się przez właściciela nieruchomości z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady te zostaną odebrane jako odpady zmieszane.

Gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży deklaracji lub dane zawarte w złożonej deklaracji będą niezgodne ze stanem faktycznym Urząd Miasta zobowiązany będzie do określenia wysokości opłaty dla takiej nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej na podstawie posiadanych informacji.

W przypadku zmiany danych objętych złożoną już deklaracją lub zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zdarzenia powodującego zmianę danych zawartych w deklaracji lub zamieszkania pierwszego mieszkańca.

Podczas sesji ustalono stawkę opłaty jaką właściciel nieruchomości na której zamieszkują osoby będzie zobowiązany płacić . Zgodnie z uchwałą Rady Miasta opłata ta wynosić będzie 13,00 zł za jedną osobę, a w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ta zostanie zmniejszona do 8,00 zł za jedną osobę. Opłata ta powinna być wnoszona z góry do 15 każdego miesiąca na rachunek Urzędu Miasta nr 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535 bez wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją. W związku z tym pierwszą opłatę mieszkańcy Miasta zobowiązani są uiścić do dnia 15 lipca 2013 roku. W przypadku osób, które wpłacą za okres dłuższy niż jeden miesiąc powstanie nadpłata, która zostanie zaliczona na poczet opłaty na kolejny miesiąc lub miesiące. Opłatę za odbiór odpadów komunalnych podobnie jak każdą inną opłatę na rzecz Urzędu Miasta będzie można wpłacić bez prowizji w banku prowadzącym obsługę budżetu tj PKO BP S.A. Oddział Wysokie Mazowieckie.

Komentarz redakcji: Znowelizowana tzw. ustawa śmieciowa nakłada konieczność przeprowadzenia przetargów co powinno wpłynąć teoretycznie na jak najniższą cenę za odbieranie odpadów. W ustawie są zapisane dwa alternatywne rozwiązania; przetarg wyłącznie na odbieranie śmieci lub przetarg na zagospodarowanie całości odpadów. Wysokie Mazowieckie swoje odpady ma kierować na składowisko do Czerwonego Boru.
Nasuwają się pytania: Dlaczego ustalone stawki mają obowiązywać w tych kwotach od lipca 2013r., skoro nie było jeszcze przetargu? Czy ostateczne stawki za wywóz odpadów nie powinny być ustalone po wynikach przetargu na w/w zagospodarowanie odpadów?

Informacja własna / Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Śmieciowa rewolucja

Jeszcze nowa ustawa śmieciowa nie zaczęła działać, a już została w zeszły piątek znowelizowana przez sejm. Zmiany mają pozwolić gminom naliczać opłaty za wywóz odpadów według różnych metod, a nie tylko jednej, dodatkowo przez konieczność rozpisania przetargów dotychczasowe ustalone stawki opłat mogą stracić sens.

Posłowie w trakcie głosowań odrzucili poprawki SLD i Solidarnej Polski, które pozwalały gminom na bezprzetargowe powierzenie gospodarki odpadami lokalnym spółkom komunalnym. W ustawie są zapisane dwa alternatywne rozwiązania; przetarg wyłącznie na odbieranie śmiecilub przetarg na zagospodarowanie całości odpadów. Nowa ustawa stawia w trudnej sytuacji lokalne zakłady i spółki komunalne, które mogą zdaniem niektórych analityków przegrać w przetargach z wielkimi koncernami przetwarzającymi odpady.

Zgodnie z obecną ustawą gminy mają możliwość wyboru jednej z czterech metod rozliczania się mieszkańców za odbiór śmieci, stawka może być zależna od: gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni mieszkalnej, wielkości zużycia wody w danej nieruchomości.

W tle nowych przepisów rozgrywa się spór, który będzie rozpatrywał Trybunał Konstytucyjny, bowiem rozpatrzy on wniosek prezydenta Inowrocławia o niezgodności tzw. ustawy śmieciowej z konstytucją. Popiera go ponad tysiąc gmin w Polsce, w tym z naszego terenu. Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wejdzie w życie w lipcu tego roku rozpętała burzę w całym kraju.

Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia,dla mieszkańców będzie drożej. O tym o ile naprawdę zdrożeje dowiemy się w ciągu kilku miesięcy. Portal wysokomazowiecki na bieżąco będzie informował o ostatecznych ustaleniach w sprawie nowych cen w poszczególnych gminach.

informacja własna