Archiwa tagu: odpady

Wysypisko śmieci i sortownia odpadów komunalnych bez konsultacji

Czy powstanie wysypisko śmieci i sortownia odpadów komunalnych bez referendum lub konsultacji społecznych w Wysokiem Mazowieckiem? Coraz bardziej przerażają mnie pomysły władz naszego miasta i powiatu. Radni nie potrafią się sprzeciwić pomysłodawcom zmian, których przez ostatnie kilka lat było sporo. Za te zmiany płacą wszyscy podatnicy, ale żeby interes się kręcił dla zleceniobiorców i zleceniodawców to co chwilę powstają nie za małe pieniądze pomysły, zmiany, plany, projekty, konsultacje itp. Powstają różne komisje przeważnie do spraw zbędnych, do celów wspólnej adoracji dla kastratów politycznych etycznych i moralnych.

Ulotka nt. śmietniska

Leon

* Portal Wysokomazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za treści autorstwa użytkowników Portalu Wysokomazowiecki.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

Uchwalenie zmian w budżecie oraz “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2013″, wyodrębnienie funduszu sołeckiego oraz podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawki opłaty i wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to główne tematy obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Wybraną metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za jednego mieszkańca, a w przypadku rodzin wielodzietnych (czyli rodzin, w skład których wchodzą oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dzieci lub opiekun prawny na stałe przebywający z dziećmi oraz co najmniej troje dzieci) wysokość opłaty wyliczana jest jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby osób pełnoletnich tej rodziny, zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w wysokości 9,93 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny lub 4,97 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele zamieszkałych nieruchomości zobowiązani są złożyć do Burmistrza Ciechanowca pierwszą deklarację w terminie do dnia 31 maja 2013 roku, a właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne są obowiązani złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Ciechanowca nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości opłaca się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.

Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną albo przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych. W przypadku rodzin wielodzietnych, do deklaracji należy dołączyć kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dzieci, lub inny dokument potwierdzający wiek dzieci.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 i skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w Nurze, w której zwraca się uwagę na pogarszający się stan techniczny drogi, odbiegający znacznie od wymaganego minimum. Wychodząc naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom i żądaniom mieszkańców Gminy Ciechanowiec korzystających z wymienionych dróg oraz w trosce o bezpieczeństwo podróżnych, Rada Miejska w Ciechanowcu wnosi o podjęcie skutecznych działań, które doprowadzą do zobowiązania zarządców dróg, jak również do wsparcia ich działań, które doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 694 i do wybudowania bezpiecznego ronda na skrzyżowaniu dróg nr 694 i nr 63.

na podstawie UM w Ciechanowcu

Stawki opłat za odbiór odpadów w gminie Szepietowo

Rada Miejska w Szepietowie uchwaliła stawki za gospodarowanie odpadami. Ustalony system premiuje rodziny wielodzietne, stawka za odpady zmniejsza się wraz z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jednak podstawowa stawka za jedną osobę jest dosyć wysoka, porównując z innymi gminami. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi w gminie Szepietowo:
1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 12 zł;
2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 22 zł;
3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego – 30 zł;
4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego – 36 zł;
5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego – 40 zł;
6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego – 42 zł;
7) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i więcej – 54 zł.

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 18 zł;
2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego – 33 zł;
3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego – 45 zł;
4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego – 54 zł;
5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego – 60 zł;
6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego – 63 zł;
7) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i więcej – 78 zł.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe.

Ostateczne ceny powinny być znane po rozstrzygnięciach przetargowych, ponieważ nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej nakłada na samorządy obowiązek przeprowadzenia przetargu.

Info własne / UM Szepietowo

Stawki za odbiór i wywóz odpadów w Wysokiem Mazowieckiem

Poniżej podajemy informację z Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, ważną dla mieszkańców, ponieważ pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zamieszkałej zobowiązani są złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Każdy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości zamieszkałej jak również osoba posiadająca taką nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub w inny sposób władający nieruchomością zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany złożyć deklarację na podstawie której zostanie ustalona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości na których znajdują się budynki zabudowy wielorodzinnej deklarację za taką nieruchomość składa zarządca nieruchomości. W związku z tym, bez względu na to czy dana osoba jest lokatorem czy też właścicielem lokalu deklarację będą musiały za nią złożyć odpowiednio: Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Wzór tej deklaracji został określony w uchwale Rady Miasta i zostanie umieszczony na stronie internetowej Miasta. Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku. W deklaracji tej właściciel nieruchomości określi czy odpady komunalne będzie zbierał w sposób selektywny, czy nie. Przestrzeganie tego zobowiązania będzie sprawdzane przez podmiot odbierający odpady komunalne, który przedkładał będzie do Urzędu Miasta informację o nieruchomościach, na których zobowiązanie to jest przestrzegane. W przypadku nie wywiązywania się przez właściciela nieruchomości z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady te zostaną odebrane jako odpady zmieszane.

Gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży deklaracji lub dane zawarte w złożonej deklaracji będą niezgodne ze stanem faktycznym Urząd Miasta zobowiązany będzie do określenia wysokości opłaty dla takiej nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej na podstawie posiadanych informacji.

W przypadku zmiany danych objętych złożoną już deklaracją lub zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zdarzenia powodującego zmianę danych zawartych w deklaracji lub zamieszkania pierwszego mieszkańca.

Podczas sesji ustalono stawkę opłaty jaką właściciel nieruchomości na której zamieszkują osoby będzie zobowiązany płacić . Zgodnie z uchwałą Rady Miasta opłata ta wynosić będzie 13,00 zł za jedną osobę, a w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ta zostanie zmniejszona do 8,00 zł za jedną osobę. Opłata ta powinna być wnoszona z góry do 15 każdego miesiąca na rachunek Urzędu Miasta nr 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535 bez wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją. W związku z tym pierwszą opłatę mieszkańcy Miasta zobowiązani są uiścić do dnia 15 lipca 2013 roku. W przypadku osób, które wpłacą za okres dłuższy niż jeden miesiąc powstanie nadpłata, która zostanie zaliczona na poczet opłaty na kolejny miesiąc lub miesiące. Opłatę za odbiór odpadów komunalnych podobnie jak każdą inną opłatę na rzecz Urzędu Miasta będzie można wpłacić bez prowizji w banku prowadzącym obsługę budżetu tj PKO BP S.A. Oddział Wysokie Mazowieckie.

Komentarz redakcji: Znowelizowana tzw. ustawa śmieciowa nakłada konieczność przeprowadzenia przetargów co powinno wpłynąć teoretycznie na jak najniższą cenę za odbieranie odpadów. W ustawie są zapisane dwa alternatywne rozwiązania; przetarg wyłącznie na odbieranie śmieci lub przetarg na zagospodarowanie całości odpadów. Wysokie Mazowieckie swoje odpady ma kierować na składowisko do Czerwonego Boru.
Nasuwają się pytania: Dlaczego ustalone stawki mają obowiązywać w tych kwotach od lipca 2013r., skoro nie było jeszcze przetargu? Czy ostateczne stawki za wywóz odpadów nie powinny być ustalone po wynikach przetargu na w/w zagospodarowanie odpadów?

Informacja własna / Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie