Archiwa tagu: konstytucja

Sprawozdanie z akcji “Wywieś flagę Polski”

Zakończyliśmy czwartą edycję patriotycznej akcji pod hasłem “Wywieś flagę Polski”. Została ona zorganizowana, jako jedno z działań w ramach obchodów 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Społeczność szkolna Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej oraz Punktu Przedszkolnego “Baśniowy Gaj” włączyła się w ten sposób również w uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Głównym założeniem przedsięwzięcia było zachęcenie do wywieszania flagi państwowej w polskie święta narodowe oraz propagowania polskich symboli narodowych.
Koordynacją akcji w szkole zajęły się nauczycielki: pani Elżbieta Mazur oraz pani Iwona Szymborska, natomiast nad całością działań w Punkcie Przedszkolnym czuwała pani Bożena Truskolaska.
Uczniowie aktywnie włączyli się w promowanie akcji i chętnie brali udział w przygotowaniach. Uczniowie klas 1-3 pod opieką wychowawczyń wykonały małe flagi oraz prace plastyczne “Mamo, Tato – wywieś flagę”. Najładniejsze prace zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie, którą można było podziwiać podczas Rodzinnego Festynu. Starsi uczniowie zrobili plakaty informujące o zbliżających się uroczystościach i zachęcające do wywieszenia flagi. Najmłodsze dzieci dały świadectwo swego patriotyzmu tworząc “żywą flagę” oraz układając napis o treści: I ♥ POLSKA. Bardzo się starały, widać było ich ogromne zaangażowanie i zadowolenie z efektów swojej pracy.
Wielu mieszkańców włączyło się w podejmowane przez nas działania i wywiesiło biało-czerwone flagi. Zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum policzyli wywieszone na domach flagi. Najwięcej flag wywiesili mieszkańcy w miejscowości Jabłoń-Markowięta, gdzie na 17 zamieszkałych posesji powiewało na wietrze 14 flag. Gratulujemy!
Cieszymy się bardzo z dużego zainteresowania naszą inicjatywą mieszkańców lokalnej społeczności. Serdecznie dziękujemy za pomoc oraz zaangażowanie tym, którzy włączyli się do akcji, a pozostałych zachęcamy do wywieszania flagi Polski we wszystkie święta narodowe, ważne dla naszej Ojczyzny.

Iwona Szymborska
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej

wywies_flage1

wywies_flage2

wywies_flage3

wywies_flage4

wywies_flage5 wywies_flage6

wywies_flage7

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę Konstytucji 3 Maja, którą uchwalono w 1791r. Została ona zaprojektowana w celu zlikwidowania narastających w ciągu wieków wad systemu politycznego Rzeczypospolitej szlacheckiej. Na mocy tej najwyższej ustawy, Rzeczpospolita stawała się monarchią konstytucyjną. W tym najwyższym akcie prawnym ukazywała się silna jak na polskie tradycje centralna władza wykonawcza w postaci Króla, wreszcie istotne prerogatywy, jakie zachowywał władca w sejmie, przesądzają o tym, że ustrój stworzony wbrew temu co się obecnie mówi nie był świętem demokracji, tylko monarchii co potwierdzała też wprowadzona zasada nieodpowiedzialności monarchy, wyrażona sformułowaniem: „Osoba króla jest święta i bezpieczna od wszystkiego”. W aktach konstytucji zostały zakazane konfederacje, zasada liberum veto, prawo wyborcze mieli tylko mężczyźni posiadający majątek a dzięki dziedziczności tronu zlikwidowano porządek bezkrólewia, ponieważ po śmierci Stanisława Poniatowskiego, korona miała powrócić do rąk dynastii Wettynów i królem miał zostać Fryderyk August III. Konstytucja 3 Maja na miejsce Rzeczypospolitej tworzyła Królestwo Polskie z dziedzicznym Monarchą. W monarchii tej zachowano pierwiastek republikański i demokratyczny, jednak znacznie ograniczony ponieważ odebrano mianowicie prawa głosu szlachcie nie posiadającej majątku, rezerwując je dla posesjonatów – czyli ludzi posiadających jakąkolwiek nieruchomość. Także patrząc na to ze współczesnej perspektywy, z demokracją Konstytucja 3 Maja miała niewiele wspólnego.

Ciekawie wyglądał trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy parlament, składający się z sejmu – 204 posłów spośród szlachty i 24 plenipotentów miast – oraz senatu złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod przewodnictwem króla, o ograniczonej roli. Funkcję wykonawczą miał sprawować król i odpowiedzialny przed sejmem rząd, nazwany Strażą Praw, który tworzyło tylko 5 ministrów czyli ministrowie policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), skarbu, wojny i spraw zagranicznych. Król mógł powoływać ministrów, senatorów, biskupów, oficerów i urzędników, a podczas wojny był wodzem naczelnym armii. Rolę sądowniczą w państwie powierzano niezależnym trybunałom. Planowano reformę sądownictwa oraz utworzenie sądów ziemskich i miejskich, a także Trybunału Koronnego i sądów asesorskich. Władza ustawodawcza miała przejść w ręce sejmu. Zlikwidowane zostało liberum veto, a decyzje miał być podejmowane większością głosów.

Konstytucja 3 Maja zachowywała wiele z tradycji Rzeczypospolitej, jednak zmieniała diametralnie ustrój państwa. Była dowodem na to, iż Polacy są zdolni do posiadania samodzielnego bytu państwowego. Jej owoce zostały jednak zaprzepaszczone przez zdrajców oraz ościenne państwa czyli Rosję, Prusy i Austrię, które widząc próbę wzmocnienia Rzeczpospolitej solidną podstawą prawną przeprowadziły kolejne najazdy zbrojne i rozbiór Rzeczpospolitej w 1795r. Konstytucja 3 maja była jedną z ostatnich prób wyjścia naszego Państwa spod jarzma państw ościennych.

KONSTYTUCJA_3_MAJA Zapis Audio.ogg

Akcja Wywieś Flagę Polski

Zbliżają się ważne dla Polski święta narodowe – 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3 maja – Święto Konstytucji 3-go Maja. Chcąc jak najpełniej włączyć się w państwowe obchody oraz podkreślić wagę polskich symboli narodowych społeczność Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej oraz Punktu Przedszkolnego “Baśniowy Gaj” organizuje patriotyczną akcję pod hasłem “Wywieś flagę Polski”.

Jest to kolejna edycja akcji, którą zainicjował dyrektor szkoły – mgr Andrzej Olędzki. Głównym celem przyświecającym organizatorom przedsięwzięcia jest rozpropagowanie idei wywieszania flagi państwowej w święta narodowe oraz zachęcenie mieszkańców lokalnej społeczności do tego gestu jako świadectwa patriotyzmu. Podsumowaniem akcji będzie opublikowanie informacji, która z miejscowości wywiesiła w tych dniach najwięcej biało-czerwonych flag.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się od akcji! Niech w te ważne dla naszej Ojczyzny święta na naszych ulicach dominują kolory bieli i czerwieni. Wywieśmy flagi państwowe i pokażmy, że bycie Polakiem to powód do dumy!

Portal Wysokomazowiecki wysmaz.pl obejmuje akcję patronatem i zachęca mieszkańców do czynnego udziału w wywieszaniu flag we wszystkie Święta Narodowe.

na podstawie Zespołu Szkół w Jabłoni