Archiwa tagu: gmina

Samorządowy Menadżer Regionu

Miasta z naszego powiatu: Wysokie Mazowieckie oraz Ciechanowiec zostały uhonorowane wyróżnieniem Samorządowego Menedżera Regionu 2012. Wyróżnionym wręczono tytuły podczas uroczystej Gali VIII edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki, który jest przygotowywany przez redakcję dziennika “Puls Biznesu” i czołową firmę badawczą Millward Brown SMG/KR.

Zasady wyróżnień są następujące: samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierają jednego – w ich ocenie – lidera w regionie. Dokonując wyboru nie mogą wskazać własnej gminy. W drugim kroku respondenci proszeni są o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów jak:

a. zarządzanie edukacją

b. pozyskiwanie funduszy unijnych

c. inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości)

d. efektywne budowanie aktywności społecznej

Dodatkowo przedstawiciele samorządów gminnych dokonują oceny własnych planów inwestycyjnych określając charakter potrzeb w tym zakresie oraz możliwości i wyzwania związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie podlegają takie obszary jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej. Brane są pod uwagę również budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych, informatyzacja gminy, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też budownictwa komunalnego.

Wyróżnione samorządy w Rankingu Samorządowy Menadżer Regionu 2012 z woj. podlaskiego:

1. Urząd Miasta Białystok

2. Urząd Miasta Suwałki

3. Urząd Gminy Korycin

4. Urząd Miasta Łomża

5. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

6. Urząd Miasta Zambrów

7. Urząd Miejski w Drohiczynie

8. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

9. Urząd Gminy Puńsk

10. Urząd Miejski w Ciechanowcu

na podstawie UM w Wys. Maz. oraz pb.pl

Wybory do Rady Miasta

Mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie w niedzielę 21 kwietnia 2013r. czekają wybory uzupełniające do rady miasta. Wojewoda Podlaski zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym Nr 2. Poniżej prezentujemy kandydatów na radnych.

W skład okręgu nr 2 wchodzą następujące ulice: Jankowskiego, Ludowa do skrzyżowania z ulicą 1 Maja – budownictwo prywatne oraz Ludowa bloki nr 9, 11a, 15, 17b, 17c, Parkowa, Sienkiewicza.

Na swojej stronie internetowej Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie poinformował o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych. O jeden mandat starają się aż cztery osoby:

Okręg wyborczy nr 2

Lista nr 1 KWW Krzysztofa Murawskiego

1. Krzysztof Murawski, lat 40, zam. Wysokie Mazowieckie

Lista nr 2 KWW Janusza Jerzego Broniszewskiego

2. Janusz Jerzy Broniszewski, lat 55, zam. Wysokie Mazowieckie

Lista nr 3 KWW Beaty Agnieszki Konarzewskiej

3. Beata Agnieszka Konarzewska, lat 41, zam. Wysokie Mazowieckie

Lista nr 4 KWW Jedność i Samorządność

4. Marcin Wojtkowski, lat 39, zam. Wysokie Mazowieckie

Wybory uzupełniające rządzą się swoimi prawami, charakteryzują się zazwyczaj niską frekwencją i małym zaangażowaniem wyborców. Aczkolwiek w przypadku mobilizacji sąsiadów i rodzin wyniki zawsze mogą zaskoczyć.

Uprzejmie prosimy o kulturalne komentowanie i zachęcamy kandydatów do przedstawienia programów wyborczych swoim wyborcom.

UM Wysokie Mazowieckie

Co robią nasze samorządy

Tylko trzy gminy z terenu powiatu wysokomazowieckiego: Czyżew, Szepietowo oraz Sokoły złożyły wnioski o dotację w ramach których można przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu swoich mieszkańców. Do uzyskania jest aż 100% dofinansowania do projektu więc dziwić może fakt, że tylko te samorządy zainteresowały się tą istotną sprawą.

Burmistrzowie miast Czyżew i Szepietowo oraz wójt gminy Sokoły pochylili się nad napisaniem wniosków z działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion. Burmistrzowie, wójtowie i radni wyżej wymienionych gmin zauważyli korzyści z aplikowania o te środki, które zwiększą innowacyjność lokalnej gospodarki oraz podniosą kompetencje i umiejętności mieszkańców. Wnioski można było składać od 11 lutego do 8 marca 2013r. O możliwości składania wniosków w przedmiotowej sprawie nasz portal informował już pod koniec stycznia.

W przypadku ostatecznego zakwalifikowania projektów będzie możliwe:

-całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),

-pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,

-zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),

-dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej), dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Nazwy projektów z terenu powiatu wysokomazowieckiego aplikujących o środki unijne:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czyżew

Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szepietowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokoły w województwie podlaskim

Wnioski złożyło łącznie aż 618 samorządów. Z woj. Podlaskiego poza naszymi trzema dodatkowo aplikują min. miasta Białystok, Łomża i Zambrów. Warto zapytać pozostałych samorządowców dlaczego nie spróbowali swoich sił w projektach, które mogą wpłynąć na ogromną poprawę w jakości życia mieszkańców. Wbrew pozorom dostęp do komputera, internetu oraz wiedza na ten temat dla wielu mieszkańców nadal stanowi problem, dodatkowo pozyskane pieniądze oraz sprzęt stanowiłyby zastrzyk dla wielu mieszkańców z naszego terenu. O wynikach naborów poinformujemy w terminie późniejszym po rozpatrzeniu wniosków.

Na podstawie WWPE

Czy Szkoła w Radziszewie Starym będzie zlikwidowana?

Wśród uchwał Sesji Rady Miasta Ciechanowiec miała być podjęta uchwała dotycząca zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym. Utrzymanie szkół to jedno z podstawowych zadań, które stawiane są przed samorządami lokalnymi. Decyzje należy przemyśleć, ponieważ skutki likwidacji szkół długofalowo mogą być niekorzystne dla mieszkańców.

Spośród uchwał znajdujących się w porządku obrad sesji, nie została podjęta uchwała w sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, podjęto natomiast uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok; zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej  na 2013 rok; zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok; wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec; przedłużenia umowy najmu dot. działki nr 173/2 o powierzchni 100 m2 wraz z częścią budynku o powierzchni 85 m2,  położonej we wsi Pobikry, gmina Ciechanowiec.

Podjęto także uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, która rozszerzyła zakres dotychczasowych świadczeń o specjalistyczną usługę opiekuńczą oraz obniżyła koszt opłaty za 1 godzinę usług.

UM Ciechanowiec

Budżet gminy Czyżew na 2013r.

Poniżej prezentujemy budżet, wydatki inwestycyjne oraz zadłużenie Gminy Czyżew na 2013r. Na uwagę zasługują dosyć wysokie w stosunku do całości wydatki na inwestycje.

Budżet Gminy na 2013 rok zakłada plan dochodów w wysokości 22 110 000 zł zaś plan wydatków w kwocie 22 990 000 zł.

Najważniejsze planowane do realizacji w 2013 r. zadania inwestycyjne to:
– budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem,
– dalsza przebudowa dróg gminnych
– dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Rosochate Kościelne – Zaręby Góry Leśne,
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Sikorskiego,
– budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie,
– oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok,
– modernizacja targowiska przy ul. Cichej w Czyżewie,
– remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym.

Wydatki inwestycyjne – 7 999 696 zł co stanowi 34,80% planowych wydatków. Kwota długu publicznego wg Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 r. ma wynieść 1 518 000 zł co stanowi 6,96%, a wydatki na obsługę długu 28.000 zł.

UM w Czyżewie

Ciechanowczyk nowa miejscowość w powiecie – wywiad z Marcinem Kamińskim

Rok temu informowaliśmy o staraniach mieszkańców Ciechanowczyka o utworzenie własnej miejscowości. Działania te zakończyły się pełnym sukcesem i od początku bieżącego roku mamy nową wieś na mapie Polski, a jest nią Ciechanowczyk. Poniżej prezentujmy wywiad z jednym z najmłodszych sołtysów w Polsce, jednym z inicjatorów zmian w gminie Ciechanowiec, osobą aktywną nie tylko lokalnie- Marcinem Kamińskim.

1.Czy możesz opowiedzieć krótko o historii, położeniu i mieszkańcach Ciechanowczyka?

Marcin Kamiński: Wzmianki o Ciechanowczyku pojawiają się w literaturze z końca XIX wieku. Wtedy Ciechanowczyk leżał w obrębie Gminy Skórzec i stanowił własność rodziny Ciecierskich. Obecnie Ciechanowczyk położony jest w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec. Dzisiejsza historia wyodrębniania Ciechanowczyka od Ciechanowca rozpoczęła się w latach 90-tych. W tym czasie należeliśmy administracyjnie do Miasta Ciechanowiec. Mój stryj Tadeusz Kamiński, ówczesny radny w Gminie Ciechanowiec widząc korzyści jakie już wtedy wiązały się ze statusem wsi doprowadził do wyodrębnienia sołectwa Ciechanowczyk. Od tego czasu nieprzerwanie w gminnej ewidencji występujemy jako mieszkańcy Ciechanowczyka. Kolejnym i niezbędnym krokiem do „usamodzielnienia” miejscowości winna być zmiana granic administracyjnych Miasta oraz Gminy polegająca na wyłączeniu obszaru Ciechanowczyka z obrębu administracyjnego Miasta Ciechanowiec i włączenie go do Gminy Ciechanowiec. Niestety, stryj zginął w wypadku samochodowym, a jego dzieło nie zostało w tamtym czasie ukończone.

2. Jakie korzyści będą wynikały dla mieszkańców Ciechanowczyka?

Marcin Kamiński: O zmianę administracyjną staraliśmy się jako mieszkańcy, ponieważ w większości jesteśmy rolnikami, którzy będąc mieszkańcami miasta Ciechanowiec nie mogliśmy ubiegać się o większe dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat ONW. Gdyby zmiana poszła w odwrotnym kierunku i zostałoby zlikwidowane sołectwo, stracilibyśmy na przykład fundusz sołecki. Według moich obliczeń przez te lata straciliśmy od 1 mln do 1 mln 300 tys. złotych!

3.Jak układała się współpraca z władzami lokalnymi podczas odłączania się od miasta?

Marcin Kamiński: Spotkaliśmy się ogólnie z pomocą i przychylnością lokalnych władz w osobach Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Ciechanowca. Już pierwszego dnia po moim wyborze na sołtysa, wspólnie z Radą Sołecką złożyliśmy pierwsze pismo w sprawie wyodrębnienia Ciechanowczyka. Od tego czasu rozpoczęły się zmagania o wyodrębnienie nowej miejscowości. Droga nie była prosta i krótka. Wręcz przeciwnie – jak się okazało jej przejście zajęło prawie dwa lata. Wiodła przez Radę Miejską, referendum z udziałem mieszkańców Miasta i Gminy Ciechanowiec, ponownie przez Radę Miejską, później Urząd Wojewódzki, aż w końcu przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ostatecznie zmiana musiała zostać zatwierdzona przez Radę Ministrów.

4.Czy konieczna jest wymiana dokumentów?

Marcin Kamiński: Nie ma takiej potrzeby, ponieważ było sołectwo Ciechanowczyk, to wszyscy mieszkańcy mieli wpisane w dowodach istniejących, że są z Ciechanowczyka. To była taka dziwna sytuacja, że choć w gminie była taka nazwa, to z kolei w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były z naszą miejscowością problemy formalne, gdyż w wykazie miejscowości Ciechanowczyk nie figurował.

5.Czy bycie sołtysem Ciechanowczyka to jedyne zajęcie, którym się obecnie zajmujesz?

Marcin Kamiński: Poza tym, że od 2011r. jestem sołtysem w Ciechanowczyku moje życie z racji zawodowych toczy się miedzy moim rodzinnym Ciechanowczykiem, a Warszawą. Edukacyjnie jestem związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od roku 2008 działam społecznie w ogólnopolskim Stowarzyszeniu KoLiber, które stawia sobie za cel wspieranie ochrony własności, rządów prawa, wolności gospodarczej, odpowiedzialności za własny los oraz silnego i bezpiecznego państwa. W KoLibrze pełniłem funkcję Prezesa przez dwie kadencje tj. w roku 2010 i 2011. Pochodzę z Podlasia i staram się robić jak najwięcej, by wypromować swoją „małą ojczyznę” biorąc udział w licznych projektach, debatach i dyskusjach m.in. Razem dla regionu, Projekt Zaścianek itd.. Działam aktywnie również w Warszawie, gdzie zainicjowałem projekt Stołecznych Debat Młodych. Moimi pasjami są szermierka i łowiectwo.

Dziękujemy za wywiad.

Marcin Kamiński

Info własne

Budżet miasta i gminy Ciechanowiec na 2013r.

Poniżej przedstawiamy budżet miasta i gminy Ciechanowiec na podstawie uchwały Rady Miejskiej na 2013r.

Wybrane zagadnienia z budżetu:
Dochody budżetu w wysokości 26 765 850 zł
Wydatki budżetu w wysokości 25 590 850 zł
Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 175 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 175 000 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych – 672 000 zł
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł ;
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 900 000 zł

Wybrane wydatki z budżetu miasta i gminy:
Wyodrębnia się w budżecie do dyspozycji sołectw kwotę 242 350 zł
Ochotnicze Straże Pożarne 251 543 zł
Obsługa długu publicznego 673 000 zł
Biblioteki 192 000 zł
Dotacja na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 560 000 zł
Dotacja na Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE 414 384 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000 000 zł
Komenda Powiatowa Policji 6 000 zł
Utrzymanie urzędu miasta i gminy 2 051 015 zł
Stypendia dla uczniów 25 000 zł

Zadania inwestycyjne w 2013r.:
Przebudowa i remont ulic w Ciechanowcu tj. Glinki, Pińczowska, Wiatraczna 522 800 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych 100 000 zł
Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego 35 000 zł
Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. “Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” 6 000 zł
Zakup sprzętu komputerowego – realizacja projektu “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” 113 200 zł
Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu 25 000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu 2 351 000 zł
Poprawa efektywności energetycznej gminy Ciechanowiec, zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną 3 000 000 zł
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 55 000 zł

Dosyć niepokojąco wysoka jest kwota długu publicznego Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wg WPF na 2013r. ma wynieść 10 576 500 zł, co stanowi 39,5 % zadłużenia ogółem (na możliwe 60%max). Osoby dyskutujące zachęcamy o zapoznanie się z całością budżetu dostępną na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

BIP Ciechanowiec