Archiwa tagu: fundusz

Sokoły: Zielona szkoła w Parku Narodowym

Zielone szkoły w parkach narodowych – trwa nowy program dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich. W ramach programu “Zielona szkoła w Parku Narodowym” dzieci i młodzież z terenów wiejskich wyjeżdżają na zielone szkoły i uczestniczą w ciekawych zajęciach edukacyjnych. Obecnie trwa pilotażowa faza projektu, którą koordynuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

“Zielona Szkoła w Parku Narodowym” to cykl zajęć dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenów wiejskich. Program realizowany jest w formie zajęć edukacyjnych w wybranym parku narodowym, a następnie odbywających się w szkole zajęć pozalekcyjnych. W przeważającej części są to ćwiczenia i zabawy terenowe.

W fazie pilotażowej udział bierze 12 szkół:

Zielone szkoły

Ideą programu jest budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko, a także świadomości lokalnych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Wyjazd na zieloną szkołę ma ich zapoznać z działalnością i zadaniami parków narodowych, a w efekcie – zachęcić do odkrywania bogactwa przyrody własnego regionu oraz uwrażliwić na potrzeby środowiska – mówi Krzysztof Lipiński, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Więcej informacji o programie na stronie: http://www.efrwp.pl/element/Program-Zielone-szkoly

misja przyroda

O EFRWP:
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął działalność w 1990 roku, na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także – poprzez różne narzędzia finansowe – pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

Agnieszka Żeglińska, ITBC Communication

Budżet powiatu wysokomazowieckiego na 2013r.

Wybrane zagadnienia z budżetu powiatu wysokomazowieckiego na 2013r.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 69 576 863 zł, z tego:
– bieżące w wysokości 50 114 108 zł,
– majątkowe w wysokości 19 462 755 zł.

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69 576 863 zł, z tego:
– bieżące w wysokości 43 511 185 zł,
– majątkowe w wysokości 26 065 678 zł,

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 200 000 zł,
2) celową w wysokości – 382 000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie – 150 000 zł,
b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli w kwocie – 30 000 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 82 000 zł,
d) wydatki na dokształcanie nauczycieli – 120 000 zł.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4 000 000 zł;
b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000zł.

Zadania inwestycyjne powiatu wysokomazowieckiego w 2013 roku:
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Jabłoń Markowięta – Jabłoń Piotrowce i drogi powiatowej Nr 2065B przez m. Jabłoń Kościelna 4 003 000 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073B Góry Leśne – Rosochate Kościelne 4 036 800 zł.
3. Przebudowa dróg powiatowych – 1 738 685 zł.
4. Poprawa Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Na Terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w ramach projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym współfin. ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 1 000 000 zł.
5. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa 1 176 617 zł.
6. Opracowanie koncepcji przebudowy budynku starostwa powiatowego 25 000 zł.
7. Zakup kserokopiarki 4 500 zł.
8. Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 4 941 000 zł.
9. Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej 12 263 532 zł.
10. Podlaski System Informacji e-Zdrowie 106 360 zł.
11. Zakup samochodu, przebudowa boiska sportowego DPS Kozarze 180 000 zł.

 

na podst. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem