Archiwa tagu: działka

Powstanie nowe osiedle

W przeciągu kilku lat w mieście Wysokie Mazowieckie, przy drodze wojewódzkiej nr 678 Wysokie Mazowieckie – Białystok może powstać nowe osiedle mieszkaniowe z zabudową jednorodzinną. Burmistrz i rada miasta postanowili zmienić poprzednią swoją decyzję, która zakładała powstanie terenów sportowo-rekreacyjnych z nowym stadionem.

Obecnie na terenach, które jadąc drogą wojewódzką wyglądają bardzo dziewiczo, zakładane jest powstanie nowego osiedla mieszkaniowego. Jak wygląda sprawa uzbrojenia terenu w prąd elektryczny, wodę, kanalizację, perspektywa budowy dróg osiedlowych mogą się Państwo dowiedzieć w Urzędzie Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie czytamy, iż „Miasto Wysokie Mazowieckie posiada obszar ok. 13ha położony w północno-wschodniej części miasta przy drodze wojewódzkiej nr 678 (Wysokie Mazowieckie – Białystok). Obecnie teren ten jest użytkowany rolniczo. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie Uchwałą Nr XVIII/93/12 z dnia 30 kwietnia 2012r przystąpiła do sporządzania zmiany powyższego obszaru z terenu o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym na obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Po wyłonieniu w drodze przetargu pracowni urbanistyczno-architektonicznej został sporządzony projekt nowo powstającego osiedla.

Główną jego funkcją będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) uzupełniona usługami (U). Na terenach pasa technicznego z zielenią naturalną z istniejącego rowu melioracyjnego, wprowadzono ciąg pieszy, który będzie stanowił bezkolizyjne dojście mieszkańców osiedla do terenu rekreacyjno-sportowego (boisko, plac zabaw, park miejski) oznaczonego symbolem (US). Ponadto teren pasa technicznego będzie służył do lokalizacji zbiorczych sieci wód deszczowych oraz kanalizacji sanitarnej. Na terenach przewidzianych pod zabudowę usługową (U) zaproponowano usługi (min. warsztat mechaniczny, wulkanizacja, hurtownia, sklep) z wykluczeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (np. stacje paliw, elektrownie wiatrowe). Ponadto, na obszarze oznaczonym symbolem (U) dopuszcza się funkcję mieszkalną (mieszkanie właściciela działki). Projektowana powierzchnia działek: dla terenów zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej (MN) ok. 800 -1000 m2; dla terenów usługowych (U) ok. 1200 m2.

Na obszarze objętym planem, przewiduje się w sumie 94 działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 11 działek zabudowy usługowej. Projekt zmiany MPZP został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie organy do tego uprawnione zgodnie z ustawą o gospodarce przestrzennej (min. Zarząd Województwa Podlaskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska). W dniu 05.03.2012r w Urzędzie Miasta odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian miejscowego planu.

 Kolejnym etapem planowanym na kwiecień 2013r będzie podział omawianego obszaru na działki przez wyłonionego w drodze przetargu geodetę oraz sporządzenie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego. Operaty określą cenę wywoławczą każdej działki. Burmistrz Miasta planuje ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku.

Dodatkowe informacje na temat działek można uzyskać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 24 lub pod nr telefonu 86 275 23 79 w godzinach pracy urzędu.

Projekt nowoprojektowanego osiedla

na podstawie UM Wysokie Mazowieckie