Archiwa tagu: czystość

Tydzień Czystości Wód 2013

Tydzień Czystości Wód obchodzony był w Szepietowie po raz piąty. Jego obchody połączone zostały z Dniem Ziemi.
Patronat nad poprzednimi jak i tegoroczną edycją Tygodnia objął Burmistrz Szepietowa Stanisław Wyszyński. Zasadniczym jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwu na konieczność ochrony otaczających terenów zielonych wraz z akwenami wodnymi, które są ostoją ryb, wielu gatunków ptaków i innych zwierząt, a także miejscem spotkań i spacerów okolicznej ludności. Jego istotą jest też swoista edukacja ekologiczna i wpajanie właściwych zachowań.

W ramach obchodów zorganizowano przez koło PZW w dniach 26 – 28 kwietnia 2013 roku prace porządkowe, m.in.: sprzątanie linii brzegowej akwenów wodnych Glinianki w Szepietowie wraz z otaczającym terenem leśnym. Zebrano łącznie ponad 25 worków śmieci. W trakcie Tygodnia Czystości Wód zainaugurowano konkursy: plastyczny o tematyce wędkarsko – ekologicznej (dedykowany uczniom wszystkich szkół z terenu gminy) i fotograficzny o otwartym charakterze – ukazujący piękno Ziemi Szepietowskiej (regulaminy konkursów dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Szepietowie i naszego Koła Wędkarskiego). Czynione są także starania wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury aby rozszerzyć współpracę z młodzieżą niepełnoprawną zainteresowaną problematyką ekologii, organizując im integracyjny piknik wędkarski połączony z warsztatami “Terapia poprzez sztukę”.

Organizatorem obchodów Tygodnia były Koło Wędkarskie Nr 81 PZW w Szepietowie przy współudziale Urzędu Miejskiego w Szepietowie, Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie, Posterunku Policji w Szepietowie, Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego z gminy Szepietowo oraz lokalnego Gminnego Ośrodka Kultury.

Połamania kija na taaakiej rybie:
Tomasz Sieńczuk
Prezes Koła PZW Nr 81 w Szepietowie

tydzien_wod_2013_1

tydzien_wod_2013_2

tydzien_wod_2013_3

tydzien_wod_2013_4fot. Tomasz Sieńczuk

Stawki za odbiór i wywóz odpadów w Wysokiem Mazowieckiem

Poniżej podajemy informację z Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, ważną dla mieszkańców, ponieważ pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zamieszkałej zobowiązani są złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Każdy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości zamieszkałej jak również osoba posiadająca taką nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub w inny sposób władający nieruchomością zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany złożyć deklarację na podstawie której zostanie ustalona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości na których znajdują się budynki zabudowy wielorodzinnej deklarację za taką nieruchomość składa zarządca nieruchomości. W związku z tym, bez względu na to czy dana osoba jest lokatorem czy też właścicielem lokalu deklarację będą musiały za nią złożyć odpowiednio: Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Wzór tej deklaracji został określony w uchwale Rady Miasta i zostanie umieszczony na stronie internetowej Miasta. Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku. W deklaracji tej właściciel nieruchomości określi czy odpady komunalne będzie zbierał w sposób selektywny, czy nie. Przestrzeganie tego zobowiązania będzie sprawdzane przez podmiot odbierający odpady komunalne, który przedkładał będzie do Urzędu Miasta informację o nieruchomościach, na których zobowiązanie to jest przestrzegane. W przypadku nie wywiązywania się przez właściciela nieruchomości z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady te zostaną odebrane jako odpady zmieszane.

Gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży deklaracji lub dane zawarte w złożonej deklaracji będą niezgodne ze stanem faktycznym Urząd Miasta zobowiązany będzie do określenia wysokości opłaty dla takiej nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej na podstawie posiadanych informacji.

W przypadku zmiany danych objętych złożoną już deklaracją lub zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zdarzenia powodującego zmianę danych zawartych w deklaracji lub zamieszkania pierwszego mieszkańca.

Podczas sesji ustalono stawkę opłaty jaką właściciel nieruchomości na której zamieszkują osoby będzie zobowiązany płacić . Zgodnie z uchwałą Rady Miasta opłata ta wynosić będzie 13,00 zł za jedną osobę, a w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ta zostanie zmniejszona do 8,00 zł za jedną osobę. Opłata ta powinna być wnoszona z góry do 15 każdego miesiąca na rachunek Urzędu Miasta nr 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535 bez wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją. W związku z tym pierwszą opłatę mieszkańcy Miasta zobowiązani są uiścić do dnia 15 lipca 2013 roku. W przypadku osób, które wpłacą za okres dłuższy niż jeden miesiąc powstanie nadpłata, która zostanie zaliczona na poczet opłaty na kolejny miesiąc lub miesiące. Opłatę za odbiór odpadów komunalnych podobnie jak każdą inną opłatę na rzecz Urzędu Miasta będzie można wpłacić bez prowizji w banku prowadzącym obsługę budżetu tj PKO BP S.A. Oddział Wysokie Mazowieckie.

Komentarz redakcji: Znowelizowana tzw. ustawa śmieciowa nakłada konieczność przeprowadzenia przetargów co powinno wpłynąć teoretycznie na jak najniższą cenę za odbieranie odpadów. W ustawie są zapisane dwa alternatywne rozwiązania; przetarg wyłącznie na odbieranie śmieci lub przetarg na zagospodarowanie całości odpadów. Wysokie Mazowieckie swoje odpady ma kierować na składowisko do Czerwonego Boru.
Nasuwają się pytania: Dlaczego ustalone stawki mają obowiązywać w tych kwotach od lipca 2013r., skoro nie było jeszcze przetargu? Czy ostateczne stawki za wywóz odpadów nie powinny być ustalone po wynikach przetargu na w/w zagospodarowanie odpadów?

Informacja własna / Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie