Archiwa kategorii: Sokoły

Wysokomazowiecka Policja poszukuje sprawcy usiłowania rozboju

Wysokomazowieccy policjanci stworzyli portret pamięciowy mężczyzny, który może mieć związek z usiłowaniem rozboju w sklepie spożywczo – przemysłowym, w miejscowości Truskolasy Lachy, w gminie Sokoły.

Zdarzenie miało miejsce 16 maja bieżącego roku, około godziny 11.30, w sklepie spożywczo-przemysłowym, w miejscowości Truskolasy Lachy (gm. Sokoły). Nieznany sprawca w kominiarce na twarzy wszedł do lokalu handlowego i trzymając w ręku przedmiot przypominający broń palną wymachiwał nim i mierzył w kierunku ekspedientki. Jednocześnie krzyczał, by kobieta wydała pieniądze. Następnie przeszedł za ladę i szarpał za kasę fiskalną. Z uwagi na zdecydowany opór ze strony pracownicy sklepu, która próbowała zerwać z twarzy napastnika kominiarkę, a następnie rzuciła w jego kierunku butelkę z wodą sprawca zamierzonego celu nie osiągnął. Mężczyzna zbiegł z lokalu i najprawdopodobniej spod sklepu odjechał samochodem osobowym marki Opel Vectra koloru bordowego, z charakterystyczną białą naklejką umiejscowioną na tylnej klapie z lewej strony. Początkowe numery rejestracyjne auta to: BIA. Na napastnika w samochodzie czekał kierowca. Bezpośrednio przed napadem do lokalu kilkakrotnie wchodził klient – przedstawiony na portrecie pamięciowym, który dokonywał drobnych zakupów. Wysokomazowieccy policjanci nie wykluczają, że osoba ta może mieć związek z tym zdarzeniem.

Prosimy wszystkie osoby, które widziały osobę odpowiadającą podanemu w komunikacie rysopisowi lub mogą udzielić informacji w tej sprawie o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem pod numerem telefonu – (86) 275 72 12 bądź z najbliższą jednostką Policji telefon 997 lub komórkowy 112.

Portret pamięciowy złodzieja

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl

Inwestycje w turystykę w powiecie wysokomazowieckim

Powiat Wysokomazowiecki realizuje projekt pn. „Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie powiatu wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu: Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.00-20-010/12-00 z dnia 19.12.2012r.

Jest to projekt inwestycyjny polegający na przebudowie części obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie w gminie Sokoły. Jego głównym celem jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Powiatu Wysokomazowieckiego, a tym samym województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów.

W zakres projektu wchodzą m. in. następujące prace:

-przebudowa i adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku starej szkoły na pensjonat wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia,
-przebudowa części istniejącego nieużytkowanego budynku internatu na potrzeby pomieszczeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia,
-wyposażenie zaplecza gastronomicznego (kuchni) w sprzęt gastronomiczny,
-przebudowa i adaptacja budynku inwentarskiego na stajnię wraz z budową płyty obornikowej i padoku,
-przygotowanie punktu informacji turystycznej obejmującej część prezentującą lokalną faunę i florę oraz część multimedialną z dostępem do sieci internetowej,
-budowa kortu tenisowego, boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego,
-przebudowa ciągów komunikacyjnych w celu oddzielenia ruchu w ramach Zespołu Szkół Rolniczych od ruchu kołowego i pieszego generowanego przez planowane obiekty turystyczne wraz z budową parkingów,
zagospodarowanie terenu: założenie zieleni, budowa wybiegu dla koni, budowa zbiornika wody deszczowej.

Projekt będzie zakończony do 30.06.2014, a jego wartość łączna (zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym) wyniesie 11.520.360,57 zł brutto. Pokrycie przedmiotowych wydatków zaplanowano z następujących źródeł:

10.368.324,51zł – 90% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1.152.036,06 zł – 10% wkład własny Powiatu Wysokomazowieckiego

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających Powiat i region podlaski oraz wzrostu dostępności walorów kulturalnych i turystycznych ziemi podlaskiej w kraju i za granicą.

na podst. strony starostwa w Wysokiem Maz.

Interwencja nt. likwidacji posterunków Policji w Czyżewie i Sokołach

Szanowni Państwo, w związku z trwającym procesem likwidacji posterunków Policji w całym kraju, w tym w województwie podlaskim przekazuję w załączeniu treść mojej interwencji poselskiej w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji posterunków Policji w Czyżewie i Sokołach, którą skierowałem do Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem Pana Andrzeja Popko.

Z podobnymi  wystąpieniami zwróciłem się do pozostałych komendantów powiatowych i miejskich apelując o wycofanie się z zamiaru likwidacji posterunków Policji w Bakałarzewie i Szypliszkach (Komendant Miejski Policji w Suwałkach), w Czarnej Białostockiej i Supraślu (Komendant Miejski  Policji w Białymstoku), w Sztabinie(Komendant Powiatowy Policji w Augustowie), Radziłowie (Komendant Powiatowy Policji w Grajewie), Kleszczelach (Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce), Szumowie (Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie) i Jaświłach (Komendant Powiatowy Policji w Mońkach).

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński

Szanowny Pan
Andrzej Popko
Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Interwencja poselska
w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji posterunków Policji
w Czyżewie i Sokołach

W latach 2008-2012 zostało zlikwidowanych 110 spośród 800 posterunków Policji funkcjonujących dotychczas na terenie naszego kraju. Pod koniec 2012 roku rząd zapowiedział likwidację kolejnych 220 posterunków.
Decyzji tych ani rząd, ani Komendant Główny Policji nie są w stanie uzasadnić żadnymi przekonującymi argumentami merytorycznymi czy finansowymi. Budzą one zdecydowany sprzeciw samorządowców i opinii publicznej.
Nie udało się również rządowi przekonać do tzw. reorganizacji, polegającej głównie na likwidacji posterunków Policji, posłów sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, i to nie tylko reprezentujących opozycję, ale również koalicję rządową. Powstała inicjatywa, by wystąpić w tej sprawie do premiera rządu ze specjalnym dezyderatem.
Likwidacja posterunków nie poprawi bezpieczeństwa w poszczególnych miastach i gminach, a wręcz przeciwnie – je pogorszy i spowoduje, że poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców będzie mniejsze. Grozi ona także konfliktami z samorządem i wycofaniem się władz samorządowych ze wsparcia materialnego jednostek Policji, skoro wbrew ich stanowisku państwo zabiera je z ich terenu.
Ze stanowiska prezentowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji, które było powtarzane wielokrotnie, wynika, że likwidacja posterunków Policji należy do kompetencji komendantów miejskich i powiatowych Policji i to oni ponoszą za to odpowiedzialność. W odpowiedzi z 11 stycznia 2013 roku na moje zapytanie poselskie z 12 października 2012 roku, w którym domagałem się wykazu planowanych do likwidacji 220 posterunków Policji w Polsce podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pan Michał Deskur poinformował, że “właściwe zorganizowanie jednostek Policji, w tym utworzenie odpowiedniej struktury organizacyjno-etatowej pozostaje w kompetencji komendantów powiatowych (miejskich) Policji” i po raz kolejny zapewnił, że “decyzje
podejmowane w ww. zakresie są każdorazowo poprzedzone uzgodnieniami i konsultacjami z władzami samorządowymi”. Podobnie w odpowiedzi z 22 listopada 2012 roku na moją interpelację poselską z 28 września 2012 roku w sprawie likwidacji posterunków Policji w województwie podlaskim Minister Spraw Wewnętrznych – zastrzegając, że “ostateczna decyzja o kształcie i zakresie restrukturyzacji sieci posterunków Policji w województwie podlaskim” nie została jeszcze podjęta – podkreślał, że “decyzje podejmowane w tym zakresie przez uprawnione organy Policji będą poprzedzone uzgodnieniami i konsultacjami z władzami samorządowymi”.
Zdaję sobie w pełni sprawę z hipokryzji, jaka jest zawarta w tych twierdzeniach. Tak też odbierają to inni uczestnicy dyskusji o bezpieczeństwie wewnętrznym w Polsce. Prawda jest taka, że władze centralne narzucają komendantom wojewódzkim i powiatowym  (miejskim) Policji limity liczbowe posterunków, które mają zostać zlikwidowane, a komendanci ci mają to wykonać wskazując konkretne jednostki organizacyjne Policji do likwidacji.
Z powyższego widać, że tak czy inaczej odpowiedzialność za decyzje dotyczące likwidacji określonych posterunków Policji zostanie zrzucona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji na konkretnych komendantów powiatowych czy miejskich. Z odpowiedzi udzielonej 22 października 2012 roku (znak: K.0151.72.2012) przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na moją interwencję poselską z 15 października 2012 roku wynika, że w województwie podlaskim planowana jest likwidacja 12 spośród 42 funkcjonujących posterunków, w tym posterunków w Czyżewie i Sokołach podległych Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
Po zapoznaniu się z sytuacją i funkcjonowaniem tych posterunków uważam, że decyzja o ich likwidacji nie jest uzasadniona i byłaby poważnym błędem. Ocenę tę podzielają władze samorządowe gminy Czyżew i gminy Sokoły, które w przypadku pozostawienia na ich terenie działających dotąd jednostek Policji są gotowe do ich dalszego wspierania pod względem lokalowym i finansowym.
Wobec powyższego – działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 1996 Nr 73, poz. 350 z późn. zm.) – w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zwracam się do Pana Komendanta o odstąpienie od zamiaru likwidacji posterunków Policji w Czyżewie i Sokołach, aby nie trzeba było w przyszłości ponosić jeszcze większych kosztów na ich odtwarzanie.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński

Białystok, 13 lutego 2013 roku

Biuro poselskie Jarosława Zielińskiego

Interpelacja nt. Posterunków

Jamiołki Piotrowięta: Szukamy świadków śmiertelnego potrącenia 34-latka

Wysokomazowieccy policjanci szukają świadków śmiertelnego potrącenia 34-letniego pieszego oraz sprawcy tego wypadku, który odjechał z miejsca zdarzenia.

Wczoraj około godz. 4.20 oficer dyżurny wysokomazowieckiej Policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie o śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na drodze relacji Bruszewo – Jamiołki Świetliki, w rejonie miejscowości Jamiołki Piotrowięta. Tam nieustalony samochód, prawdopodobnie koloru ciemnego potrącił 34-letniego mężczyznę. Kierowca tego samochodu nie zatrzymał się i odjechał z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy ofierze. Leżącego na poboczu mężczyznę zauważył przejeżdżający tam przypadkowo inny kierowca. Niestety pomimo udzielonej pomocy i reanimacji 34-latek zmarł.

Wysokomazowieccy policjanci proszą wszystkie osoby, które były świadkami tego wypadku lub mogą udzielić informacji pomocnych w tej sprawie, bądź też widziały w okolicach miejscowości Jamiołki Piotrowięta uszkodzony pojazd, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem pod numerem telefonu /86/ 275 72 12 lub /86/ 275 72 00, bądź z najbliższą jednostką Policji telefon 997, komórkowy 112.

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem

Sokoły: Zderzenie kia z fordem

Trzy ranne osoby i dwa rozbite samochody to bilans zdarzenia drogowego w Sokołach. Sprawcę kolizji wysokomazowieccy policjanci ukarali mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

Wczoraj około godziny 18.00 dyżurny wysokomazowieckiej Policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym w Sokołach. We wskazany rejon natychmiast pojechał patrol drogówki. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący kia 25-letni mężczyzna jechał ulicą Szosa Mazowiecka w kierunku Wysokiego Mazowieckiego. W pewnym momencie dojeżdżając do skrzyżowania wykonał gwałtownie manewr skrętu w lewo, zajeżdżając drogę prawidłowo jadącemu w kierunku Białegostoku fokusowi. W wyniku zdarzenia do szpitala z ogólnymi potłuczeniami trafili obaj kierowcy oraz pasażerka kia.

sok_focus_2

sok_focus_3

sok_kia_1

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl

Sokoły: Narkotyki w samochodzie

Wysokomazowieccy policjanci w trakcie kontroli osobowego volkswagena znaleźli ponad 8 gramów marihuany. W samochodzie znajdowała się piątka młodych ludzi. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Za posiadanie narkotyków grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

W minioną sobotę tuż przed godziną 23:00 w Sokołach na ulicy Rynek Kościuszki wysokomazowieccy policjanci podczas kontroli osobowego volkswagena znaleźli ponad 8 gramów marihuany. W samochodzie znajdowało się także pięcioro młodych ludzi w wieku od 19 do 28 lat. Podejrzenie kryminalnych dotyczące tego, że w pojeździe mogą znajdować się narkotyki wzbudził wydobywający się z volkswagena zapach palonej marihuany. Cała piątka trafiła do policyjnego aresztu. Teraz sprawą zajmie się sąd. Za posiadanie narkotyków grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

narkosok

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl

Uratowany przed zamarznięciem

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem uratowali leżącego na jezdni 56-latka.
Zdarzenie miało miejsce 28 grudnia 2012r. wieczorem, dyżurny wysokomazowieckiej Policji został poinformowany o mężczyźnie leżącym na jezdni, na ulicy Mazowieckiej w Sokołach. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce zgłoszenia. Tam policjanci znaleźli mocno zziębniętego mężczyznę. Okazało się, że to 56-letni mieszkaniec pobliskiej wsi. Mężczyzna był tak pijany, że nie mógł utrzymać się na nogach. Najprawdopodobniej alkohol tak go zmorzył, że nie zdając sobie sprawy z zagrożenia położył się na jezdni. Funkcjonariusze odwieźli go do domu, gdzie przekazali pod opiekę rodziny.

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl