Archiwa kategorii: Region, Podlaskie, Polska

Budżet powiatu wysokomazowieckiego na 2013r.

Wybrane zagadnienia z budżetu powiatu wysokomazowieckiego na 2013r.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 69 576 863 zł, z tego:
– bieżące w wysokości 50 114 108 zł,
– majątkowe w wysokości 19 462 755 zł.

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69 576 863 zł, z tego:
– bieżące w wysokości 43 511 185 zł,
– majątkowe w wysokości 26 065 678 zł,

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 200 000 zł,
2) celową w wysokości – 382 000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie – 150 000 zł,
b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli w kwocie – 30 000 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 82 000 zł,
d) wydatki na dokształcanie nauczycieli – 120 000 zł.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4 000 000 zł;
b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000zł.

Zadania inwestycyjne powiatu wysokomazowieckiego w 2013 roku:
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Jabłoń Markowięta – Jabłoń Piotrowce i drogi powiatowej Nr 2065B przez m. Jabłoń Kościelna 4 003 000 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073B Góry Leśne – Rosochate Kościelne 4 036 800 zł.
3. Przebudowa dróg powiatowych – 1 738 685 zł.
4. Poprawa Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Na Terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w ramach projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym współfin. ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 1 000 000 zł.
5. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa 1 176 617 zł.
6. Opracowanie koncepcji przebudowy budynku starostwa powiatowego 25 000 zł.
7. Zakup kserokopiarki 4 500 zł.
8. Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 4 941 000 zł.
9. Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej 12 263 532 zł.
10. Podlaski System Informacji e-Zdrowie 106 360 zł.
11. Zakup samochodu, przebudowa boiska sportowego DPS Kozarze 180 000 zł.

 

na podst. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Centrum Internetu szerokopasmowego w Wysokiem Mazowieckiem

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w obecnym roku na terenie gmin naszego powiatu będzie realizowana wielka inwestycja budowy szerokopasmowego Internetu.

Z informacji podanych dn. 28 grudnia 2012 roku, w Wysokiem Mazowieckiem ma powstać węzeł szkieletowy od którego będzie odchodziło 14 węzłów dystrybucyjnych o łącznej długości 176,3 km. Linie światłowodowe zostaną rozprowadzone w pasach dróg, a w przypadku braku takiej możliwości kablami na słupach. Poza Wysokiem Mazowieckiem na terenie woj. podlaskiego ma powstać jeszcze 7 węzłów szkieletowych w: Białymstoku, Grajewie, Hajnówce, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach.

Na naszym terenie inwestycję będzie realizowało Konsorcjum firm: WASKO S.A., Fonbud Sp. z o.o., D2S Sp. z o.o. Wg specyfikacji ofertowej inwestycja na terenie działania węzła szkieletowego Wysokie Mazowieckie będzie kosztowała 18 207 509,19 zł. brutto co oznacza, iż będzie to jedna z największych inwestycji na obszarze powiatu wysokomazowieckiego. Na razie umowy z wybranymi wykonawcami nie zostały podpisane ponieważ pozostałe startujące w przetargu podmioty złożyły odwołania od rozstrzygnięcia postępowania. W związku z tym procedura może potrwać do dwóch miesięcy i dopiero po jej zakończeniu firmy będą mogły rozpocząć prace.

W efekcie budowy tej sieci, do końca 2014 roku, dostęp do Internetu szerokopasmowego uzyska 90% domów, wszystkie instytucje publiczne oraz firmy prywatne. Budowa szerokopasmowego Internetu ma być przeprowadzona ze środków własnych samorządu województwa podlaskiego oraz z dotacji z Unii Europejskiej ze specjalnego programu Rozwój Polski Wschodniej.

mapa internet

Qli / na podst. Wrota Podlasia

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2012 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że do dnia 28 lutego 2013 r. przekaże emerytom i rencistom formularz PIT-40 (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

Właściwe jednostki KRUS co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)  na podatek dochodowy w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej w 2012 roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46,33 zł (miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek).
KRUS jako organ rentowy, zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8 ww. ustawy, po upływie każdego roku podatkowego, w terminie do końca lutego sporządza i przekazuje emerytom/rencistom stosowny formularz PIT. Dane podatkowe emerytów/rencistów zawarte na formularzach PIT, KRUS przekazuje również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta/rencisty, a w przypadku osób mieszkających za granicą – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę, wystawiając formularz PIT-40A.
Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40 i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2012 r. nie osiągnął innego przychodu, który zgodnie z ww. ustawą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochodu z gospodarstwa rolnego nie wlicza się do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2012.
Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza podatkowego PIT-40A) nie oznacza, że emeryt/rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym. Jeżeli emeryt/rencista stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

Zeznania takie składają również emeryci/renciści, którzy:
– chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub
– chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Ponadto KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2012 r. m.in., gdy:
– emeryturę/rentę wypłacała w ciągu 2012 r. więcej niż jedna jednostka organizacyjna KRUS (np. emeryt/rencista zmienił miejsce zamieszkania i wypłatę emerytury/renty podjęła inna jednostka organizacyjna KRUS),
– emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
– realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
– obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta/rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że oświadczenie takie emeryt/rencista wycofał w danym roku podatkowym).
Jednocześnie zwracamy uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. nie płacą osoby (w tym emeryci/renciści), których roczny przychód podlegający opodatkowaniu nie przekroczył 3 091 zł.

Kierownik Samodzielnego Referatu Wypłat mgr inż. Danuta Walesiuk

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników od 1 stycznia 2013r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r., poz. 637), która, poprzez art. 3, wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.). Zmiany te polegają na:

1) Podwyższaniu i sukcesywnym zrównywaniu wieku emerytalnego dla kobiet oraz mężczyzn (art. 19 ust. 1 pkt 1, ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników)
Podwyższanie wieku emerytalnego zacznie się od roku 2013 i będzie przebiegało stopniowo. Obejmie kobiety urodzone po dniu 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po dniu 31 grudnia 1947 r. Pełnym wiekiem emerytalnym wynoszącym 67 lat będą musiały legitymować się kobiety urodzone po dniu 30 września 1973 r. (mające obecnie 39 lat) i mężczyźni urodzeni po dniu 30 września 1953 r. (mający obecnie 59 lat)

Przykład:
Na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2012 r. kobieta, ur. w styczniu 1955r., mogłaby ubiegać się o emeryturę rolniczą w styczniu 2015 r. (ukończy wówczas 60 lat).
Po wprowadzeniu zmian od 1 stycznia 2013 r. wymagany wiek emerytalny dla takiej kobiety wyniesie 60 lat i 9 miesięcy. A zatem kobieta ta będzie mogła ubiegać się o emeryturę rolniczą dopiero w październiku 2015r.
Docelowe 67 lat zostanie osiągnięte w przypadku mężczyzn w 2020 r. a w przypadku kobiet w 2040 r., a więc odpowiednio po 7 i 27 latach od początku podnoszenia wieku emerytalnego.

2) Ograniczeniu możliwości skorzystania z emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2, czyli tzw. emerytur “wcześniejszych” (art. 19 ust. 2a, art. 26 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników)
Emerytury z art. 19 ust. 2, tzw. emerytury “wcześniejsze” będą przyznawane tylko rolnikom, którzy do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończą wiek 55 lat – kobieta lub 60 lat – mężczyzna, będą legitymować się okresem co najmniej 30 lat podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej. Z emerytur tych będą mogły skorzystać wyłącznie:
– kobiety urodzone przed 1 stycznia 1963 r.,
– mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1958 r.
Ostatnie emerytury wcześniejsze zostaną wypłacone dla kobiet w kwietniu 2026 r. Natomiast dla mężczyzn w grudniu 2024 r.
Wydłużenie wieku emerytalnego i pozostawienie wieku wymaganego do wcześniejszej emerytury na dotychczasowym poziomie spowoduje obniżenie wysokości części uzupełniającej emerytury rolniczej “wcześniejszej”. Świadczenie to będzie obniżane po 5% emerytury podstawowej za każdy rok dzielący uprawnionego od wieku emerytalnego i, jak dotychczas, będzie podwyższane o 5% po osiągnięciu kolejnego roku życia.

3) Wprowadzeniu możliwości przejścia na częściową emeryturę rolniczą (art. 19a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników)
O emeryturę częściową będą mogli ubiegać się ubezpieczeni (rolnicy, domownicy), tj.:
– kobiety, które osiągnęły wiek 62 lata i mają co najmniej 35-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
– mężczyźni, którzy osiągnęli wiek 65 lat i posiadają co najmniej 40-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Emerytura częściowa będzie dostępna dla kobiet od 2021 r. (urodzonych po 1958 r.) oraz dla mężczyzn od 2013 r. (urodzonych po 1947 r.). Postępowanie o przyznanie częściowej emerytury rolniczej wszczyna się na podstawie wniosku, złożonego przez osobę zainteresowaną na takich samych zasadach, jak w przypadku emerytury rolniczej w pełnym wieku emerytalnym. Wysokość częściowej emerytury rolniczej będzie wynosić 50% kwoty emerytury rolniczej ustalonej na ogólnych zasadach i nie będzie podlegać podwyższeniu do kwoty emerytury podstawowej. Wysokość tego świadczenia nie będzie zmniejszana, mimo że emeryt będzie prowadził działalność rolniczą. Emerytura częściowa nie będzie również zmniejszana ani zawieszana, gdy emeryt będzie osiągał przychody z tytułu działalności pozarolniczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu (np. z tytułu zatrudnienia). Przy częściowej emeryturze rolniczej będą wypłacane wszystkie dodatki, które są przyznawane, na podstawie odrębnych przepisów, emerytom, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego przez osobę uprawnioną, częściowa emerytura rolnicza zostanie z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą i wówczas część uzupełniająca emerytury rolniczej może ulec zawieszeniu, jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

4) Wprowadzeniu okresowej emerytury rolniczej (art. 15 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)
Osobom, którym upłynął okres, na jaki została im przyznana renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, będzie przysługiwała okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku. Emerytura okresowa będzie przysługiwała w wysokości emerytury podstawowej – bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Do okresowej emerytury rolniczej będą stosowane odpowiednio przepisy ustawy dotyczące emerytury rolniczej. Okresowa emerytura rolnicza będzie podlegać zawieszeniu (w odpowiedniej części), jeżeli emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy oraz zmniejszeniu, jeżeli osiągnie przychody z tytułu działalności pozarolniczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia. Przy emeryturze okresowej będą wypłacane dodatki przyznane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba zainteresowana, która utraci prawo do renty strukturalnej, a która nie osiągnęła wieku emerytalnego, powinna zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna dołączyć kopię decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną. Z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego okresowa emerytura rolnicza zostanie z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą, jeżeli uprawniony do emerytury okresowej będzie legitymował się co najmniej 25-letnim okresem ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

5) Wprowadzeniu możliwości podejmowania pracy pozarolniczej przez osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, bez utraty prawa do tego świadczenia (art. 22 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników)
Osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy będą mogły podejmować, w czasie pobierania tego świadczenia, inną działalność niezwiązaną z rolnictwem, podlegającą ubezpieczeniu społecznemu, nie tracąc prawa do tej renty. W zależności od uzyskanego przychodu świadczenie będzie ulegało zmniejszeniu (zawieszeniu) na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących w systemie powszechnym.

6) Zmianie niektórych zasad wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej (art. 28 ust 11 i 12 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników)
Zarówno rencista, jak i emeryt, z wyjątkiem osób uprawnionych do emerytury wcześniejszej lub okresowej, będą mogli prowadzić działalność rolniczą bez zawieszania wypłaty części uzupełniającej tego świadczenia, jeżeli małżonek emeryta/rencisty będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy.

dyrektor KRUS OR w Białymstoku, mgr Barbara Sołomiewicz

Rusza kolejna kampania składania zeznań PIT za 2012 rok

 

W celu ułatwienia podlaskim podatnikom rozliczenia się z podatku dochodowego, Izba Skarbowa w Białymstoku przygotowała, jak co roku, specjalny “Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok”. Wszyscy zainteresowani mogą go pobrać ze strony www.is.bialystok.pl

Poniżej skrót najważniejszych informacji:

Terminy
Czas na złożenie zeznania rocznego (m.in. PIT-37, 36, 36L, 38, 39) upływa 30 kwietnia. Należy pamiętać również o wcześniejszym terminie, czyli obowiązku złożenia do 31 stycznia 2013 r. zeznań PIT-28 przez podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tzw. “ryczałt”) oraz dokumentów PIT-4R, PIT-8AR, PIT-16A, PIT-19A.

Formularze podatkowe
Rozliczając się za 2012 rok, podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia rocznego. Nie oznacza to jednak, że wszystkie formularze będą dokładnie takie same jak przed rokiem.
Najprościej rozliczyć się za pośrednictwem Internetu korzystając z systemu e-Deklaracje. To system bezpieczny i pozwalający szybko i oszczędzając własny czas rozliczyć się z urzędem. Korzysta z niego coraz więcej podatników – ich liczba każdego roku podwaja się. Program sprawdza za nas poprawność sporządzenia zeznania, podpowiada, które pola powinniśmy wypełnić, ale co najważniejsze pozwala nam zaoszczędzić osobistej wizyty w urzędzie w celu złożenia zeznania.
Ponadto, do korzystania z elektronicznej formy przekazywania dokumentów do urzędów skarbowych zachęcamy także wszystkich pracodawców, którzy np. PITy-11 także mogą przekazać urzędowi bez konieczności ich papierowego drukowania i płacenia za dostarczenie do urzędu.

Ulgi dla podatników
Wśród najpopularniejszych ulg, które obowiązują, i z których podatnicy nadal mogą korzystać jest:
– Ulga rehabilitacyjna, z której przy spełnieniu poszczególnych warunków, mogą skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie;
– Ulga na Internet;
– Ulga na dzieci (tzw. ulga rodzinna), dla osób wychowujących dzieci własne i przysposobione.
Szczegółowe informacje dotyczące ulg, można znaleźć we wspomnianym wyżej “Informatorze o rozliczeniu PIT za 2012 rok”.

Nowości podatkowe
W tegorocznej kampanii jest jedna istotna nowość – pojawiła się nowa ulga. Począwszy od 2012 r. od dochodu (art.26 ust.1 pkt 2b) można odliczyć wpłaty dokonane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) przez podatnika w roku podatkowym do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U z 2004 r., Nr 116 poz.1205) – maksymalna kwota składki na IKZE – 4.030,80 zł, minimalna kwota składki – 665,28 zł. Możliwość odliczenia od dochodu kwoty wpłaconej na IKZE maja również podatnicy opodatkowani 19% podatkiem liniowym.

W ramach przypomnienia…
Warto także przypomnieć kilka innych ważnych rzeczy:
1. Już w poprzednich latach zniesiony został wymóg składania dwóch podpisów na małżeńskim PIT. Wystarczy, że podpisze się na nim mąż lub żona. Podpis jednego małżonka będzie traktowany na równi ze złożonym przez niego oświadczeniem o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie. Oświadczenie to będzie składane pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
2. Nie ma już także obowiązku składania w urzędzie papierowych pełnomocnictw do wysłania małżeńskiego PIT przez Internet.
3. Składając zeznanie nawet na początku stycznia, na ewentualną dopłatę podatnik ma czas do końca kwietnia. Nie warto więc zwlekać ze złożeniem zeznania.

Co należy zrobić przed złożeniem zeznania, gdy zmianie ulegnie adres zamieszkania, numer rachunku bankowego?
Do zgłaszania zmian naszych danych generalnie stosujemy formularz o nazwie: ZAP-3. Jeżeli zmiana dotyczy adresu zamieszkania to możemy złożyć formularz ZAP-3 lub jeżeli składamy zeznanie i wykazujemy w nim nowy adres zamieszkania, wówczas nie musimy załączać dodatkowo formularza ZAP-3. Formularz zeznania zastąpi formularz ZAP-3. Należy przy tym pamiętać, że taka możliwość dotyczy wyłącznie zmiany danych w zakresie adresu zamieszkania i wyłącznie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie będących VAT-owcami.
Natomiast w przypadku zmiany lub zgłoszenia rachunku bankowego do celów zwrotu nadpłaty z zeznania rocznego – wówczas obowiązkowo składamy formularz ZAP-3.

Radosław Hancewicz, Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Białymstoku

Dwie kolizje i siedem uszkodzonych samochodów

Siedem uszkodzonych samochodów to bilans kolizji drogowych spowodowanych przez dwóch pijanych kierowców. Teraz za swoje postępowanie nieodpowiedzialni kierujący odpowiedzą przed sądem.

Pierwsza kolizja wydarzyła się 5 stycznia przed południem, w miejscowości Winna Poświętna, w gminie Ciechanowiec. Zgłaszający zdarzenie 76-letni mężczyzna twierdził, że jechał polonezem, w kierunku Ciechanowca. W pewnym momencie, w kierowane przez niego auto uderzył inny samochód, którego kierowca nie zatrzymał się i odjechał. 76-latek nie był w stanie podać numerów rejestracyjnych ani marki pojazdu sprawcy kolizji. Wysokomazowieccy policjanci po kilkudziesięciu minutach ustalili samochód oraz dane personalne kierowcy, który spowodował zgłaszane zdarzenie. Okazał się nim 34-letni mężczyzna, mieszkaniec jednej z pobliskiej wsi. Przyznał się policjantom, że jadąc suzuki w miejscowości Winna Poświstna uderzył w poloneza, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia, gdyż jak twierdził “był po kielichu”. Mundurowi zbadali jego stan trzeźwości. Alkomat wykazał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Do drugiego zdarzenia doszło 6 stycznia po północy w miejscowości Wnory Wiechy. 24-latek wyjeżdżając oplem z parkingu, sprzed sali dyskotekowej uszkodził aż cztery zaparkowane tam samochody. Został zatrzymany przez wysokomazowieckich policjantów. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Teraz obaj nieodpowiedzialni kierowcy za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem.

winna_pol_1

winna_suz_2

wnory_opl_3

oficer prasowy KPP w Wysokiem Mazowieckiem, podlaska.policja.gov.pl