Ratusz Wysokie Maz.

Budżet Miasta Wysokie Mazowieckie na 2014r.

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2014 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 33 409 800 zł.  Odważnym założeniem w budżecie jest to,  że ujęto w nim planowane zyski ze sprzedaży działek budowlanych przy ul. Przemysłowej. Co będzie jeśli nie uda się ich sprzedać?

Dochody budżetu miasta na 2014 rok oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2013 roku, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią:
– dochody bieżące na kwotę 25 953 846 zł,
– dochody majątkowe na kwotę 7 455 954 zł.

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 296 429 zł
Kwotę tę stanowią:
1. opłaty za zajęcia pasa drogowego 20 000 zł,
2. pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego na Przebudowę ulicy Dolnej 276 429zł,

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 870 000zł
1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 250 000zł,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100 000zł,
3. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000zł,
4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami kwota 5 500 000zł.
Planuje się w 2014 roku sprzedaż:
– nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowe obok ulicy Przemysłowej
– nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowo-przemysłowe obok ulicy Przemysłowej
– sprzedaż mieszkań komunalnych
5. odsetki od nieterminowych opłat 10 000 zł.

III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000 zł
Kwotę tę stanowi dotacja celowa na zdanie rządowe realizowane przez gminę dotyczące utrzymania cmentarza i grobów poległych żołnierzy.

IV. INFORMATYKA 187 635zł
Kwotę tę stanowią dochody na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych RPOWP p.n. “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 138 600zł
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej miastu 136 500zł,
2. różne dochody 2 000zł,
3. wpływy 5%z opłat za udostępnienie danych osobowych 100zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 649zł
Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 30 000zł
Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych.

VIII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 15 928 767zł.
1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2 100zł
2. wpływy z podatków od osób prawnych 4 239 000 zł w tym:
– podatek od nieruchomości 4 030 000zł
– podatek rolny 3 500zł
– podatek leśny 300zł
– podatek od środków transportowych 201 000zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000zł
– wpływy z różnych opłat 200zł
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2 000zł
3. wpływy podatków od osób fizycznych 2 279 000zł w tym:
– podatek od nieruchomości 1 263 000zł
– podatek rolny 66 000zł
– podatek leśny 7 000zł
– podatek od środków transportowych 360 000zł
– podatek od spadków i darowizn 120 000zł
– opłata od posiadania psów 11 000zł
– wpływy z opłaty targowej 90 000zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych 350 000zł
– wpływy z różnych opłat 2 000zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000zł
4. wpływy z opłaty skarbowej 400 000zł
5. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000zł
6. wpływy z opłat adiacenckich i renty planistycznej 60 000zł
7. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 860 000 zł
8. udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 788 667zł
Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 784 064 zł oraz 37,53 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń Ministra Finansów stanowi kwotę 7 004 603zł (W
2013 roku udział w w/w podatku stanowił 37,42% tj. 6 863 233zł).

IX. ROŻNE ROZLICZENIA 6 869 620zł
Kwotę tę stanowią :
1. otrzymana subwencja oświatowa 6 854 620zł,
2. odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 15 000zł.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 232 700zł
Kwotę tę stanowią dochody :
1. Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 113 700zł
2. Gimnazjum 93 000zł
3. Przedszkola Miejskiego Nr 1 226 000zł
4. Przedszkola Miejskiego Nr 2 311 000zł
5. Kwotę 1 489 000zł stanowi dochód na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych EFRR “Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie”.

XI. POMOC SPOŁECZNA 1 549 400zł
Kwotę tę stanowią:
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 1 531 000zł
2. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 000zł
3. wpływy 5%z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 200zł
4. wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 8 000 zł
5. różne opłaty 200zł
XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 301 000zł
Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:
1. opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska tj. dofinansowanie “Budowy kanału sanitarnego, deszczowego w ulicy Długiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 300 000zł
2. różne wpływy kwota 1 000zł
Łącznie dochody budżetowe na 2014 rok stanowią kwotę 33 409 800zł.

WYDATKI Miasta Wysokie Mazowieckie na 2014r.
Budżet miasta na 2014 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę 32 384 800 zł w tym:
– wydatki bieżące kwota 22 795 574zł
– wydatki majątkowe na kwotę 9 589 226zł.
W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa budżetowa na nie przewidziane wydatki w wysokości 100 000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51 600zł.
Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 410zł
Jest to 2% wpłata od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 732 364zł
W zakresie dróg publicznych powiatowych udziela się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację zadania “Rozbudowa drogi powiatowej Nr2065BWysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna)-Brzóski-Brzezińskie -Brzóski Tatary-Jabłoń Kikolskie na odcinku ulica Szpitalna – gr. Miasta o dł.0,888,50km.w lok.:0+000-0+888,50″ w kwocie 1 058 364zł

W zakresie dróg publicznych miejskich przyjmuje się do realizacji:
1. bieżące utrzymanie dróg: malowanie pasów, znaków drogowych, uzupełnienie znaków naprawa chodników, łańcuchów, równanie, łatanie dziur, organizację ruchu w mieście oraz ubezpieczenie dróg miejskich 284 000zł zł

2. obsługę projektu zrealizowanego w ramach RPOWP 2007-2013 kwota 20 000zł
W ramach inwestycji drogowych planuje się kwotę 1 370 000zł w tym:
1) Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych kwota 200 000zł
2) Przebudowa ulicy Długiej- roboty drogowe kwota 500 000zł
3) Asfalt na ulicy Długiej i Wiosennej kwota 100 000zł
4) Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości 10 000zł
5) Przebudowa ulicy Dolnej w ramach projektu “Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ulicy Dolnej, remont ulicy Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ulicy Jagiellońskiej i ulicy Żwirki i Wigury” 560 000zł w tym:
Budżet państwa kwota 276 429 zł
Budżet miasta kwota 283 571 zł

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 774 600zł
Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z wycenami, szacunki, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata, znaki opłaty sądowej, opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej oraz podatek VAT.
W zakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji:
1) Zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 120 000 zł
2) Wykonanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania części budynku przy Armii Krajowej 4 kwota 20 000 zł

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 63 000zł
Wydatki w tym dziale obejmują:
1. prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego miasta 38 000zł
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrysy geodezyjne i podziały przeznacza się kwotę 15 000 zł
3. utrzymanie grobów wojennych 10 000 zł , w tym środki budżetu państwa na ochronę cmentarzy 4 000zł

V. INFORMATYKA 223 148 zł
Kwotę tę stanowią wydatki na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych RPOWP p.n. “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”
Wartość projektu 220 748 zł
w tym: środki z budżetu UE 187 635zł
środki z budżetu krajowego 33 113zł
oraz na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców “hot spot” w parkach miejskich kwota 2 400zł

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 406 400zł
Kwotę tę przeznacza się następująco:
1) na realizację zadań zleconych ze środków własnych 259 800zł, na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej wraz z bieżącym funkcjonowaniem tj. przesyłki pocztowe, energia, materiały biurowe, naprawy, druki oprawa ksiąg i konserwacja sieci komputerowej.
Z dotacji na zadania zlecone kwotę 136 500zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu.

2) koszty Rady Miasta 175 500 zł na wypłaty diet radnych i członków komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji Rady, szkolenia, kwiaty, ogłoszenia i wydatki okolicznościowe.

3) utrzymanie Urzędu Miasta 1 698 500zł w tym:
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki ,energia , środki czystości, obsługa i ubezpieczenia sieci komputerowej, obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze i prawnicze.

4) na promocję miasta i uczestnictwo w Związku Miast Polskich, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta 43 000zł.

5) na wydatki związane z poborem podatków, koszty komornicze i egzekucyjne oraz prowizja od opłaty targowej 93 100zł.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 649zł
Kwotę tę przeznacza się na zakup materiałów biurowych oraz serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w mieście.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 345 600zł
1) Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 80 000zł.
2) obrona cywilna OC kwota 2 000zł,

3 ) utrzymanie Straży Miejskiej 263 600zł – dopisek redakcji: po co ta instytucja w tak małym miasteczku?

IX . OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 102 000zł
Obejmuje odsetki i prowizje od:
1. kredytu zaciągniętego na “Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej”
2. kredytu na budowę:
– Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa
– Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2
– Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej
3. kredytu na modernizację ulicy Ludowej (rondo)
4. kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

X. RÓŻNE ROZLICZENIA 151 600zł
1. planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 100 000zł
2. planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51 600zł.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 074 300zł
– na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1 kwota 4 857 800zł
– na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 192 000zł
8. Stołówkę szkolną
– na utrzymanie Przedszkoli Miejskich kwota 3 472 500zł
w tym: dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 1 274 500zł
dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 2 198 000zł
– na utrzymanie Gimnazjum kwota 3 853 400zł
– na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 120 000zł
– na korzystanie uczniów z lodowiska “Biały Orlik” w ramach wychowania fizycznego 20 000zł
1) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 25 000zł
2) komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli kwota 1 600zł
3) dokształcanie nauczycieli 7 200zł w tym:
Szkoła Podstawowa Nr1 6 000zł,
Gimnazjum 1 200zł
– odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 93 900zł:
– Szkoła Podstawowa Nr 1 dla 75 osób uprawnionych 81400zł
– Gimnazjum dla 13 osób uprawnionych 12 500zł
4) na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – stypendia Burmistrza Miasta kwota 45 000zł

W zakresie zadań inwestycyjnych oświatowych przyjmuje się do realizacji:
1. zadanie EFRR p.n. “Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie”
Wartość projektu na 2014 rok 1 759 000zł
w tym: środki z budżetu UE 1 489 000zł
środki z budżetu miasta 270 000zł
2. zadanie pn. “Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” na kwotę 2 150 000zł w okresie 2013-2015 .
W 2014 roku planuje się realizację II etapu na wartość 500 000zł
3. Wykonanie placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 60 000zł

XII. OCHRONA ZDROWIA 539 479 zł
1. W zakresie ochrony zdrowia udziela się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację zadania “Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem” w kwocie 239 479 zł
2. Realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 260 000zł
3. Narkomanii 40 000zł
Realizacja będzie zgodna z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:
1. utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej “ARKADIA” 55 000zł

XIII . POMOC SPOŁECZNA 2 470 000zł
Kwotę tę przeznacza się na:
1. dopłatę do dzieci przebywających w placówka opiekuńczo-wychowawczych kwota 1000zł
2. opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (8 osób) kwota 150 000zł
3. dopłata do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych kwota 2 000zł
4. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 500zł
5. wspieranie rodziny kwota 30 000zł
6. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 225 000zł,
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 000zł
7. zasiłki i pomoc w naturze 117 000zł
8. dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta 230 000 zł
9. zasiłki stałe 55 000zł
10. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 546 500zł
w tym: wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe ,środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, energia, szkolenia
11. specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 000zł
12. na realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach i punktach żywieniowych
kwota 80 000zł w tym: własne środki budżetu miasta 36 000zł i z dotacji 44 000zł
13. współpraca z Bankiem Żywności kwota 6 000zł

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA189 000zł
1. utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 176 000zł
2. pomoc materialna dla uczniów (wkład własny stypendia socjalne) kwota 5 000zł oraz “wyprawka szkolna” (wkład własny) kwota 8 000zł

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 123 500zł
1. na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście 80 000zł
2. konserwację rowów BE i BE1  58 000zł
Inwestycje w zakresie ochrony środowiska:
– Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ulicy Dolnej w kwocie 700 000zł
w tym 300 000zł z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
– Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ulicy Szpitalnej kwota 250 000zł
– Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /K.S i SUW/ kwota 1 500 000zł
3. gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 860 000zł.
4. oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości kwota 600 000zł
5. utrzymanie zieleni kwota 1 110 000zł
w tym:
– podcinka drzew i krzewów , koszenie trawy zamiatanie i wywóz liści z parków, utrzymanie różanek, zakup nasadzeń 270 000zł
W zakresie inwestycji przyjmuje się modernizację parku przy ulicy Rynek i fontanny w parku przy ulicy Ludowej kwota 800 000zł
6. monitoring efektów ekologicznych po termomodernizacji obiektów edukacyjnych kwota 5 500zł
7. oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 960 000zł w tym:
– koszt energii 370 000zł
– naprawa, konserwacja oraz ozdoby świąteczne oświetlenia ulicznego 90 000zł
W zakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji :
1) przebudowę oświetlenia i linii energetycznej ulicy Szpitalnej na kwotę 300 000zł
2) budowę przyłączy elektrycznych ulica Dolna kwota 200 000zł
8. pozostała działalność 40 000zł : przeznacza się na:
wyłapywanie, przechowywanie i transport bezpańskich psów, oflagowanie miasta, utrzymanie rzeki Brok.

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 906 000zł
1. utrzymanie Domu Kultury 752 000zł w kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na bieżącą działalność Instytucji Kultury związaną z kulturą i pamięcią narodową
2. utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 154 000zł

XVII. KULTURA FIZYCZNA 1 280 750zł
Z kwoty tej przeznacza się :
1) 546 750 zł jako dotację przedmiotową do utrzymania 1m2 (375 zł./m2) powierzchni użytkowej obiektu dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska “WODNIK”
2 ) 75 000 zł na utrzymanie stadionu
3) 4 000 zł udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin
4) 140 000zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn seniorów piłki nożnej
5) 15 000 zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn młodzieżowych tenisa stołowego
W zakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji opracowanie dokumentacja i modernizację stadionu miejskiego kwota 500 000zł

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2014 rok wynosi 30 384 000zł.
Z kwoty tej na inwestycje i modernizację przeznacza się 9 589 226zł, co stanowi 29,6 % wydatków budżetu miasta na 2014 rok.
Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się rozchody w wysokości 1 025 000 zł jako spłatę przypadających rat kredytów.

Ogółem wydatki i rozchody na 2014 rok stanowią kwotę 33 409 800zł.

Źródło UM w Wysokiem Mazowieckiem, foto Beata Zdyb, wikipedia.pl

23 myśli nt. „Budżet Miasta Wysokie Mazowieckie na 2014r.”

 1. Czy burmistrz miasta przewiduje wydatki na bezpłatne wi-fi na targowicy w bloku socjalnym oraz wypasiony plac zabaw dla okolicznych dzieci. Sporo mieszkań jest jeszcze niewyremontowanych. Czas odświeżyć mieszkania i w ramach walki z nierównościami stosownie umeblować. W lato przydałaby się również klimatyzowana świetlica z darmową oranżadą dla maluchów gdzie puszczane by były bajki Disneya. Trzeba także wspomóc dzieci z domów socjalnych i stworzyć projekt informatyzacji środowiska uboższych. Może jakieś tablety jakby darmowe Wi-Fi było już zainstalowane ? Można o tym pomyśleć. Należy też pamiętać o Toi Toiach w parkach. Wiadomo po piwie chcę się siku i zamiast chodzić po krzakach można kulturalnie załatwić potrzebę. Mieszkańcy domów na ulicy przechodniej uskarżali się również na nawierzchnię przy ich domostwach. Czas najwyższy położyć polbruk jak to jest zrobione na luksusowych osiedlach, żeby starsi się nie potykali o kamienie, a dzieci nie brodziły w błocie. Mało tego mieszkańcy niektórzy posiadają jeszcze telewizory starszej generacji. To wstyd, żeby burmistrz na to pozwolił w erze HD i płaskich odbiorników. Ci ludzie czekali czasem po kilkanaście lat na darmowe mieszkanie. Chyba coś im się za to czekanie należy i niech władzę się za to wezmą.

 2. Po dokładnej analizie zauważam pare ciekawostek:
  1) W zakresie dróg publicznych powiatowych udziela się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację zadania “Rozbudowa drogi powiatowej Nr2065BWysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna)-Brzóski-Brzezińskie -Brzóski Tatary-Jabłoń Kikolskie – Kto mieszka w Brzóskach nie muszę mówić hehe
  2) OSP – 80 tys – Straż Miejska 263 600zł – bez komentarza :)
  3) Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 260 000zł – to jakiś żart ?

 3. moze jeszcze w dupe pocalowac ? normali ludzie nie pija piwa w parku czekajac na darmowe mieszkanie tylko staraja sie na nie zapracowac a ty domagasz sie jeszcze telewizora klimatyzacji i tableta . kpina…

 4. dokładnie może jeszcze w dupe pocałować Leon i jego ekipa która drepcze po całym mieście i szuka kilku zł na % Wielki działacz partii Palikota ,ale co tu wymagać jaka partia tacy działacze.

 5. super, dzieki Tobie czuje sie jak bogaty czloweik okreslenie” luksusowe osiedla” tyczy sie konkretnych ulic czy ogolnie kazdego osiedla wylaczajac “baraki”…. ?

 6. Super, że u was na serwisie znalazłem te info na temat podziału kasy przez radę miasta na 2014, cienko to widzę jak pobieżnie przeanalizowałem tak dzielone aby dobrze dla siebie zrobić nie dla miasta ( znaczy mieszkańców ) bardzo dobrze, że niedługo kończy się ich kadencja i może ten Leon z Twojego Ruchu Wysokie Mazowieckie będzie jakąś nadzieją na stworzenie sensownego klubu władzy w Wysokiem Mazowieckiem bo on ma w d….. chyba jakieś układy przynajmniej z artykułów widać, że za mieszkańcami ciągnie i porusza wiele zagadnień. Czytałem gazetę współczesną i o tej sortowni śmieci i okazuje się, że artykuł też z inicjatywy tego Leona i zaznaczam, że bardzo kompromitujący obecnego burmistrza. Kiedy przeczytałem u Leona program przemian i zobaczyłem w programie likwidację Straży Miejskiej to byłem przeciwny ale teraz analizując budżet na 2014 i przeznaczona na to kasa nie jest faktycznie adekwatna do świadczonych przez Straż Miejską usług dla miasta. Sądzę że firma ochroniarska mniej by miasto kosztowała i bardziej by się starała aby zachować porządek i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta. Po przeanalizowaniu tego punktu przyznania środków finansowych jestem po stronie Twój Ruch Wysokie Mazowieckie i za likwidacją Straży Miejskiej a tą kasę powinno się przeznaczyć na inne zacniejsze cele.

 7. oj hary hary, jeżeli według Ciebie Leon to “nadzieja na stworzenie sensownego klubu władzy w Wysokiem Mazowieckiem” polecam rzut oka na ich członków tutaj.
  przemyśl poważnie temat :) bez odbioru :)

 8. No fotkę widziałem, chyba ich nie znam ja tylko rodzina praca i czasem internet ale nie bardzo rozumiem czemu ta fotka ma służyć dla mnie liczy się jaki oni mają program przemian dla naszego miasta. Czy mają jakiś pomysł aby nam się lepiej żyło. Jeśli jest tak jak wcześniej gdzieś czytałem, że ambicje dla nich to wyskrobać na jakieś piwo od czasu do czasu to przynajmniej jest nadzieja, że jak dojdą do władzy to na wiele nas podatników nie okradną.

 9. Bardzo słuszny tok myślenia Hary, być może gra warta świeczki.

 10. Nie lubię jak ktoś się pod kogoś pod zszywa NP Leon Twój Ruch ,w każdej chwili mogę powiadomić Prokuraturę o popełnieniu przestępstwa I Poszywanie się pod partię (Leon) Twój Ruch !!!!!!!!!!!!

 11. 300.000 tys, na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii- ok. zgoda.,ale dlaczego stowarzyszenia trzeżwościowe z Wys,Maz, nie dostają ani grosza, gdzie idą pieniądze na profilaktykę i rehabilitację choroby alkoholowej,
  ? na remont przedszkola? zakładanie kamer w przedszkolu?,łatanie innych dziur, jakich? może prywatnych.-dlatego,że nie idą pieniądze tam gdzie powinny iść to następstwem tego są takie paranoiczne partie, tak jak partia ”leona”- to jakaś bzdura,Żart……………Większość zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych we wszystkich miastach Polski realizują stowarzyszenia abstynenckie.W Wysokiem Mazowieckiem jest akurat odwrotnie.Ktoś niedługo z władz wojewódzkich wraz z PARPA w W-wie zajmie się może ta sprawą.

 12. co to za leon? to ten drobny pijaczek? toż to w pierwszej kolejności trzeba tych członków paranoidalnej partii wysłać na leczenie odwykowe do Choroszczy, ,,,,,,,,,,,,,, a póżniej ,kto to wie, kto to wie, jak przejdzie wyobrażnia alkoholowa,i sen o wielkiej polityce,przejdzie delirium ekstremens, to może zagłosuje na nich, nigdy nic nie wiadomo.

 13. to jakaś paranoja, toż cała ta partia z wysokiego wali dinks,brrrrrrrr,leon też juz próbował, trzy osobowa partia dynksiarzy,Ludzie kochani, mieszkańcy miasta!!!!!!!! dość pisania o dnie o g……… p.s. dinks=denaturat.

 14. 300.000 tys, na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii- ok. zgoda.,ale dlaczego stowarzyszenia trzeżwościowe z Wys,Maz, nie dostają ani grosza, gdzie idą pieniądze na profilaktykę i rehabilitację choroby alkoholowej,
  ? na remont przedszkola? zakładanie kamer w przedszkolu?,łatanie innych dziur, jakich? może prywatnych.-dlatego,że nie idą pieniądze tam gdzie powinny iść to następstwem tego są takie paranoiczne partie, tak jak partia ”leona”- to jakaś bzdura,Żart……………Większość zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych we wszystkich miastach Polski realizują stowarzyszenia abstynenckie.W Wysokiem Mazowieckiem jest akurat odwrotnie.Ktoś niedługo z władz wojewódzkich wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w W-wie zajmie się może ta sprawą.Wiadomo mi jest,że szef całego ruchu trzezwościowego na podlasiu, specjalista d/s rozwiazywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, notabene mieszkaniec Wys,Maz,nie mogąc na to wszystko patrzeć,przenosi swoje stowarzyszenia,swoje doswiadczenie i wiadomosci w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych do Szepietowa-NIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ SPECJALISTY NA MIEJSCU?- dać mu działać, aby społeczeństwo naszego miasto miało alternatywe, alkohol………. lub trzeżwe zycie pozbawionych takich absurdów jak ” leon” i jemu podobni.

 15. paranoja , nie moge na to patrzeć,prywata,prywata i jeszcze raz prywata………….a gdzie mieszkańcy miasta?

 16. OSP 80.000
  Straż Miejska 260 tysięcy.
  Absurd. tu widać sprawiedliwośc. trzeba się nad tym zastanowić

 17. do mieszkaniec

  zgadzam się z Tobą, ten chory układ jest nie do zaakceptowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>