Policjanci oparci o barierkę

Skutki likwidacji posterunków Policji dla bezpieczeństwa obywateli

Przedstawiamy interpelację poselską w sprawie skutków likwidacji posterunków Policji dla bezpieczeństwa obywateli, przesłaną przez posła Jarosława Zielińskiego do Bartłomieja Sienkiewicza
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Jednym z podstawowych i najważniejszych zadań każdego państwa jest zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeństwa, m.in. w tym celu w Polsce utworzono Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Jednakże o poczuciu bezpieczeństwa możemy mówić wtedy, gdy obywatel jest pewien, że w miejscu, w którym mieszka lub przebywa, nie padnie ofiarą przestępstwa. Takie przekonanie jest uwarunkowane wieloma czynnikami, m.in. świadomością obecności, dostępności i szybkości działania Policji. Nie czujemy się bezpiecznie w miejscu, gdzie nad bezpieczeństwem nikt nie czuwa. Niestety w ostatnich latach, tj. od 2007 roku do chwili obecnej, na terenie naszego kraju nastąpiła likwidacja dużej liczby posterunków Policji, co w znacznym stopniu utrudnia jej dostępność oraz osłabia poczucie bezpieczeństwa obywateli.
Takie rozwiązania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w naszym kraju, wprowadza centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, którym jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), proszę Pana Ministra o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaka liczba posterunków Policji została zlikwidowana w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 1 stycznia 2014 roku? Proszę o informację w rozkładzie na województwa, powiaty i gminy.
2. Czy wszyscy policjanci ze zlikwidowanych posterunków pozostali w służbie i czy zostali na zajmowanych dotychczas stanowiskach lub równorzędnych? Ilu z tych policjantów zajmuje stanowiska niższe niż uprzednio?
3. Jakie są przyczyny systemowej likwidacji posterunków policji? Z informacji medialnych wynika, że likwidacja objęła kilkaset jednostek Policji, z czego można wyciągnąć wniosek, że jest to działanie systemowe, a nie działanie jednostkowe.
4. Czy zaszło coś istotnego w sprawach utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym kraju, że doszło do likwidacji tak dużej liczby posterunków Policji?
5. Czy w województwach, powiatach i gminach, w których posterunki Policji zostały zlikwidowane wzrosła liczba przestępstw i interwencji Policji? Proszę o podanie informacji dotyczącej bezpośrednio województw, powiatów i gmin.
6. Czy w związku z likwidacją posterunków Policji i przejęcia ich zadań bezpośrednio przez komendy rejonowe, powiatowe/miejskie i komisariaty doszło do wzrostu lub obniżenia kosztów utrzymania Policji?
7. Ile nadgodzin wypracowali wszyscy policjanci w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 1 stycznia 2014 roku? Jeśli nadgodziny były wypracowane, proszę o podanie ich w podziale na każdy rok.
8. Jeśli doszło do wypracowania nadgodzin przez policjantów, proszę o informację dotyczącą kosztów jakie wygenerowały te nadgodziny, sumarycznie oraz w rozkładzie na lata 2008 – 2014.
9. Ile było i jest jest wakatów na stanowiskach funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w Policji? Proszę o podanie informacji w rozkładzie rocznym od 1 stycznia 2008 roku do 1 stycznia 2014 roku
10. W jaki sposób zostały zagospodarowane pieniądze z wakatów? Na co zostały przeznaczone i wydatkowane w latach 2008 – 2013?
11. Jakie były przyczyny likwidacji każdego ze zlikwidowanych posterunków Policji? Ponieważ posterunki posiadają różną specyfikę (m.in. lokalizacja, liczba ludności, liczba przestępstw i interwencji, powierzchnia rejonu chronionego), proszę o informację dotyczącą każdego ze zlikwidowanego posterunku Policji. Mam nadzieję, że podejmując decyzję o likwidacji danego posterunku zapewne komendanci wojewódzcy i powiatowi Policji dysponują taką informacją opartą na rzetelnej analizie.
12. Czy na skutek wielu interwencji posłów na Sejm RP oraz władz samorządowych w sprawie likwidacji posterunków Policji kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeprowadziło niezależną analizę potrzeb i skutków likwidacji tak dużej liczby posterunków Policji, czy też oparło się tylko na analizie lub informacjach w tej sprawie przedstawionych przez Komendanta Głównego Policji?
13. W ilu przypadkach zlikwidowanych posterunków Policji decyzje w tej sprawie były uzgodnione z władzami samorządowymi? Których posterunków i których jednostek samorządu terytorialnego to dotyczy?
14. Czy w Policji została wprowadzona standaryzacja jednostek Policji? Jeśli tak, to na czym ona polega?
15. W jaki sposób zostały zagospodarowane obiekty po zlikwidowanych posterunkach Policji? Kto jest prawnym właścicielem tych obiektów, jeśli nie Policja, to czy obiekty te zostały zwrócone prawowitym właścicielom?
16. Jakie są koszty utrzymania obiektów zlikwidowanych posterunków, będących własnością Policji?
17. Jakie były koszty modernizacji, remontów i budowy posterunków Policji w latach 2007 – 2011, przeprowadzonych ze środków uchwalonej w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości w dniu 12 stycznia 2007 roku ustawy o ustanowieniu “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009″, zgodnie z którą formacjom tym zostały zagwarantowane dodatkowe środki finansowe w wysokości 6 301 058 tys zł na ich modernizację. Kwota ta była przeznaczona m.in. na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, środków transportowych, uzbrojenia, na przeprowadzenie niezbędnych remontów i budowę nowych obiektów, a także na podwyżkę wynagrodzeń funkcjonariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika motywacyjnego w systemie płac. Program miał na celu stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz istotną poprawę skuteczności działania tych formacji, warunkującą zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Zgodnie z zapisami przywołanej ustawy Policja otrzymała 4 458 429 tys. zł. Proszę o podanie informacji, ile jest takich obiektów i gdzie się one znajdują?
18. Czy i w jaki sposób Policja zrekompensowała samorządom ich finansowy wkład własny na zakup samochodów policyjnych, budowę obiektów, remonty, utrzymanie i wyposażenie zlikwidowanych posterunków Policji?
19. Czy zgodnie z zobowiązaniem się na plenarnym posiedzeniu Sejmu 24 maja 2012 roku, przez podsekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Michała Deskura do wprowadzenia zasady, według której komendanci wojewódzcy Policji mieliby obowiązek informowania o zamiarze likwidacji każdego posterunku Policji Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych, przedmiotowe zasady działania zostały opracowane, przekazane komendantom wojewódzkim Policji i wdrożone do praktyki postępowania.
20. Na czym polega udoskonalenie i racjonalizacja struktur Policji, o których mówił w odpowiedziach na interpelacje poselskie w sprawie likwidacji posterunków Policji podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Michał Deskur?
21. Do których jednostek terenowych Policji zostało przekazane 800 etatów, o których mówił w odpowiedziach na interpelacje poselskie w sprawie likwidacji posterunków Policji podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Michał Deskur? Czy spowodowało to zwiększenie wykrywalności przestępstw lub wpłynęło na spadek liczby ich występowania? Kiedy nastąpiło przekazanie tych etatów do jednostek terenowych?
22. Ile osób (z podziałem na funkcjonariuszy i osoby cywilne) było zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji na dzień 31 grudnia 2007 roku, a ile zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2013 roku?
23. Ile osób (z podziałem na funkcjonariuszy i osoby cywilne) było zatrudnionych w Komendzie Stołecznej Policji na dzień 31 grudnia 2007 roku, a ile zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2013 roku?
24. Ile osób (z podziałem na funkcjonariuszy i osoby cywilne) było zatrudnionych w komendach wojewódzkich Policji na dzień 31 grudnia 2007 roku, a ile zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2013 roku?
25. Ilu policjantów pełniło służbę w posterunkach Policji na dzień 31 grudnia 2007 roku, a ilu na dzień 1 stycznia 2014 roku?
26. Ilu pracowników cywilnych było zatrudnionych w posterunkach Policji na dzień 31 grudnia 2007 roku, a ilu na dzień 1 stycznia 2014 roku?
27. Ile średnio w komendach rejonowych, powiatowych/miejskich i komisariatach Policji przypada stanowisk wykonawczych na jedno stanowisko kierownicze? Proszę również o podanie przykładów skrajnych, tzn. jednostek o najmniejszej i największej liczbie stanowisk wykonawczych przypadających na jedno stanowisko kierownicze.
28. Czy przekazanie ze szkół Policji do jednostek podstawowych 337 etatów policyjnych oraz 226 cywilnych, zgodnie z informacją przekazywaną w odpowiedziach na interpelacje poselskie przez podsekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Michała Deskura, nie ma i nie będzie miało negatywnego wpływu na wyszkolenie policjantów? Jak poinformowała w styczniu bieżącego roku Najwyższa Izba Kontroli, 40% policjantów w służbie drogowej nie posiada specjalistycznych szkoleń adresowanych do funkcjonariuszy tej służby. Ponadto kontrola NIK w styczniu 2013 roku wykazała, że w Policji nie został opracowany i wprowadzony system szkoleń użytkowników e-posterunku, a funkcjonariusze Policji praktycznie nie zostali przeszkoleni w posługiwaniu się tą aplikacją.
29. Jaki jest łączny stan etatowy oddziałów prewencji Policji na dzień 1 stycznia 2014 roku, a jaki był na dzień 31 grudnia 2007 roku?
30. Jaki procent całego stanu etatowego Policji stanowią funkcjonariusze Policji służący w oddziałach prewencji na dzień 1 stycznia 2014 roku?
31. Czym spowodowany został wzrost liczby etatów oddziałów prewencji Policji (informacja zawarta w odpowiedziach na interpelacje poselskie przez podsekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Michała Deskura)?
32. Czy biorąc pod uwagę, iż w ostatnim okresie czasu zostało zlikwidowanych kilkaset posterunków Policji oraz informację przekazywaną w odpowiedziach na interpelacje poselskie przez podsekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Michała Deskura, że “posterunek Policji nie jest samodzielną, wyodrębnioną jednostką, lecz komórką organizacyjną wchodzącą w skład komendy powiatowej/miejskiej/rejonowej albo komisariatu Policji i działa na identycznych zasadach jak pozostałe komórki powyższych jednostek (np. komórka prewencji, ruchu drogowego, kryminalna), mimo że usytuowany jest poza siedzibą macierzystej jednostki. Wszelkie zmiany w sieci posterunków są jedynie wewnętrznymi przekształceniami organizacyjnymi w ramach danej jednostki, nie skutkują zatem ani uszczupleniem liczby jednostek Policji ani wyeliminowaniem obecności policjantów na obszarze pozostającym we właściwości danego komendanta Policji” nadal uważa Pan Minister jako nadzorujący Komendanta Głównego Policji, że nie są to zmiany systemowe? Jeśli nie są zmianami systemowymi, to jak je Pan określa?
33. Biorąc pod uwagę informację przekazywaną z Pana upoważnienia w odpowiedziach na interpelacje poselskie przez podsekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Michała Deskura, że “dodatkowo charakter zadań wypełnianych przez Policję wymaga dynamicznego reagowania na zachodzące zdarzenia. Funkcjonariusze nie powinni więc oczekiwać w jednostce na ewentualne zgłoszenia mieszkańców z prośbą o interwencję, lecz być stale obecni w nadzorowanym przez siebie terenie. Gwarancji bezpieczeństwa nie stanowi sam budynek oznaczony jako siedziba Policji, lecz stała obecność na służbie jak największej liczby zmechanizowanych patroli”, czy Policja dokonywała analizy i porównania skuteczności patroli zmechanizowanych z patrolami pieszymi? Jeśli tak, to jakie są wyniki tej analizy? Czy były analizowane i porównywane aspekty ekonomiczne tych patroli?
34. Czy w miejscowościach, w których zlikwidowano posterunki Policji, funkcjonują straże miejskie lub gminne?
35. Czy straże miejskie i gminne od chwili ich powstania odciążyły w zakresie swoich kompetencji pracę policjantów? Czy kierownictwo Policji przeprowadziło stosowne analizy?
36. Czy nie sądzi Pan Minister, ze likwidacja posterunków Policji powoduje nałożenie na władze samorządowe dodatkowych zadań, a więc i obciążeń finansowych, w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa ludności poprzez zmuszenie ich w taki sposób do tworzenia, uruchamiania i powiększania jednostek straży miejskich i gminnych?
37. Czy w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa ludności rząd Donalda Tuska, którego Pan Minister jest członkiem, kieruje się głównie aspektem ekonomicznym? Jak wynika z informacji przekazywanej z Pana upoważnienia w odpowiedziach na interpelacje poselskie, przez podsekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Michała Deskura, który mówi, że “Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zmian organizacyjnych Policja kieruje się wymogami sprawności działania formacji w spełnianiu jej ustawowych zadań, skutecznością wykonywania nadzoru nad ich realizacją, uwzględniając przy tym ich specjalizację i możliwości finansowe. Przekształcenie sieci posterunków dokonywane jest na podstawie analiz zagrożenia przestępczością, optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi, czasu reakcji Policji na zgłoszenie o zdarzeniu oraz ponoszonych kosztów funkcjonowania Policji na danym terenie”, aspekt finansowy jest decydujący, gdyż podniesienie sprawności działania formacji w spełnianiu jej ustawowych zadań zawsze jest możliwe do osiągnięcia m.in. poprzez odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje policjantów, wyższą sprawność fizyczną, lepszą organizację pracy i służby, wyposażenie w odpowiednie narzędzia pracy, jak również właściwą lokalizację komend, komisariatów i posterunków, a przede wszystkim właściwe zarządzanie i dowodzenie tą służbą.
38. Czy dokonano analizy dotyczącej zagrożenia przestępczością oraz liczby przestępstw, wykroczeń i innych miejscowych interwencji na terenach chronionych przez posterunki Policji w skali ostatnich dwudziestu pięciu, a nie pięciu lat? W odpowiedziach na interpelacje poselskie dotyczące likwidacji posterunków Policji, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Michała Deskur przytaczał przykłady spadku liczby przestępstw i wykroczeń oraz wzrostu wykrywalności w niektórych rejonach naszego kraju po przekształceniach/likwidacjach posterunków Policji. W celu uzyskania wiążącej i dokładnej informacji w sprawie wymienionej analizy również posłużę się przykładem zgoła odmiennym od przytaczanych przez Pana Michała Deskura, zamieszczonym przez Pana Posła Mariusza Błaszczaka w interpelacji nr 21120 z dnia 20 września 2013 roku, w sprawie nadzoru nad działaniem Policji w kontekście planów likwidacji komisariatów w powiecie warszawskim zachodnim: “Statystyka policyjna w zakresie przestępczości w latach poprzedzających powstanie komisariatu w Izabelinie zawiera dane podważające zasadność likwidacji komisariatu Policji w Izabelinie (…) Komisariat Policji w Izabelinie powstał w roku 1995. W roku 1999 został przemianowany na zwykły posterunek, by w 2005 roku z powrotem odzyskać rangę komisariatu. Wówczas komendantem został nadkomisarz Jan Wasiak. Jeśli chodzi o najcięższe przestępstwa, takie jak kradzieże i rozboje z włamaniem, to w roku 2005 było ich 47, a w 2012 roku tylko 22, czyli o ponad 50% mniej. Należy jeszcze dodać, że ta poprawa jest szczególnie wymowna wobec tego, że znacząco wzrosła liczba mieszkańców w tym okresie. W roku 2005 było ogółem 259 przestępstw i wykroczeń na terenie podległym komisariatowi w Izabelinie, a wykrywalność wynosiła zaledwie 51,9%. W roku 2012 przestępstw i wykroczeń było 205 (mimo większej liczby mieszkańców), a wykrywalność wzrosła do 73,8% i była największa w powiecie (średnia dla całego powiatu w 2012 roku wyniosła 53%). Należy również nadmienić, iż izabelińska Policja prowadzi rocznie od 6 do 10 spraw związanych z poszukiwaniem osób zaginionych w Puszczy Kampinoskiej. Akcje te nie zakończyłyby się powodzeniem, gdyby nie perfekcyjna znajomość terenu przez miejscowych funkcjonariuszy. Komisariat w Izabelinie uzyskał również bardzo wysokie oceny od prokuratury. Wnioski o ukaranie są przygotowywane w sposób zapewniający uzyskanie 100% wyroków skazujących. Policjanci z Izabelina znają te dane i czują się ukarani za dobrą pracę. Bo, jak twierdzi komendant powiatowy mł. insp. Waldemar Perdion, skoro przestępczość jest mała, to komisariat należy zlikwidować. Jest to postępowanie antymotywacyjne, jeśli chodzi o kadry policyjne, i kompletnie nie uwzględnia społecznego aspektu poczucia bezpieczeństwa. Komendant powiatowy pewnie nie wie, że w gminie Izabelin są dwie duże szkoły o łącznej liczbie uczniów przekraczającej 1000 dzieci. Są też dwa przedszkola samorządowe i kilka placówek niepublicznych, jest również kluczowy w skali całego kraju zakład dla osób niewidomych w Laskach. Gmina Izabelin jest gminą turystyczną, co wiąże się z tym, iż często przebywa na jej terenie wiele osób przyjezdnych, co sprzyja działaniom przestępczym”.
39. Czy planowana jest dalsza likwidacja posterunków Policji? Jeśli tak, to proszę o wskazanie, których i kiedy ma to nastąpić oraz o podanie uzasadnienia ich likwidacji.

Należy również zwrócić uwagę, że przywołana w odpowiedziach na interpelacje poselskie przez podsekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Michała Deskura, Rada Konsultacyjna Komendanta Głównego Policji (Decyzja KGP z dnia 16 września 2009 roku w sprawie Rady Konsultacyjnej KGP, Dz. U. KGP nr 13 z dnia 25.09.2009 roku), pełni funkcję opiniodawczą, doradczą oraz konsultacyjną, której członków powołuje Komendant Główny Policji, zaś w posiedzeniach i zebraniach Rady mogą uczestniczyć wyznaczeni lub zaproszeni przez Komendanta Głównego Policji eksperci w specjalnościach związanych z rozpatrywaną problematyką lub inne osoby, których obecność została uznana za potrzebną. W związku z informacją Pana Michała Deskura, iż proces reorganizacji posterunków Policji spotyka się również z przychylnymi opiniami ze strony ekspertów i w dniu 4 lipca 2012 roku w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji złożonej ze specjalistów i przedstawicieli środowiska naukowego, a jeden z punktów debaty poświęcony był reorganizacji struktury posterunków Policji oraz że uczestnicy spotkania pozytywnie wypowiedzieli się o potrzebie zmian, które zapewnią zwiększenie mobilności Policji i wpłyną na poprawę organizacji pracy, uprzejmie proszę Pana Ministra o wskazanie, kto z dwudziestu pięciu członków Rady Konsultacyjnej KGP uczestniczących w spotkaniu Rady jest ekspertem w sprawie zadań realizowanych przez posterunki Policji lub w sprawach ich łączenia bądź likwidacji? Proszę również o informację, czy w posiedzeniu Rady w dniu 4 lipca 2012 roku uczestniczyli zaproszeni przez Komendanta Głównego Policji eksperci w specjalnościach przydatnych do opiniowania problematyki posterunków Policji, czy na spotkanie Rady zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów powiatowych lub gminnych, w których posterunki Policji zostały zlikwidowane bądź planowana była ich likwidacja? Jeśli przedstawiciele władz samorządowych nie zostali zaproszenia na spotkanie Rady w sprawie likwidacji posterunków Policji, czy oznacza to, że Komendant Główny Policji uznał ich obecność za niepotrzebną?
Zwracam również uwagę, że podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Michał Deskur w odpowiedziach na interpelacje poselskie w sprawie likwidacji posterunków Policji, przytoczył tylko niektóre dane z opracowania “Wyniki V Edycji Polskiego Badania Przestępczości z dnia 6 marca 2013 roku”, mające potwierdzić i uzasadnić potrzebę likwidacji posterunków Policji. Jednakże opracowanie “Wyniki V Edycji Polskiego Badania Przestępczości zawiera również informacje nie potwierdzające tej tezy. I tak:
1) W częstotliwości widywania patroli Policji nie nastąpiły istotne zmiany. Spadł odsetek Polaków widujących je co najmniej kilka razy w tygodniu, ale zwiększył się odsetek tych, którzy widują je co najwyżej raz w tygodniu. Zwracam uwagę, że nie ma tutaj informacji mówiącej o tym, czy dotyczy to patroli pieszych, czy zmotoryzowanych, ale prawdopodobnie dotyczy to tych drugich, ponieważ piesze patrole są rzadkością. Natomiast wzrost patroli zmotoryzowanych nastąpił głównie na skutek realizacji przywołanej w pkt 17 ustawy modernizacyjnej służb mundurowych MSW, która umożliwiła od roku 2007 zakup dużej liczby samochodów przez Policję.
2) W obszarze lęku przed zagrożeniami zauważalnie bardziej niż w styczniu 2007 roku badani obawiają się obecnie: napadów, rozbojów, kradzieży, agresji, zarówno ze strony osób pijanych lub narkomanów, jak też grup młodzieży oraz bójek i pobić. Zmalał natomiast lęk przed brawurą kierowców. Znacznie w stosunku do lat 2007, 2008 i 2009 wzrósł lęk przed włamaniami do mieszkań, piwnic, samochodów.
3) Badanych Polaków zapytano też o to, co jest dla nich najistotniejsze w pracy Policji. I tak, najważniejsze dla badanych jest przede wszystkim to, aby można było łatwo dodzwonić się pod numer 997 lub 112 oraz aby policjanci szybko przybyli po wezwaniu na miejsce zdarzenia. Na każdy z tych dwóch aspektów wskazuje niemal połowa badanych. Dla co trzeciego Polaka ważna jest też skuteczność Policji w zakresie m.in. zatrzymania przestępców, odzyskania mienia oraz przywrócenia porządku, a dla co czwartego obecność patroli Policji w okolicy miejsca zamieszkania.
4) Głównym źródłem, na podstawie którego Polacy oceniają pracę Policji są ich własne obserwacje (wskazuje na nie niemal połowa badanych), a kolejne to własne doświadczenia w kontaktach z Policją.
5) Bardzo wyraźnie, w porównaniu do poprzedniej edycji badania, wzrosły oceny skuteczności Policji w walce z przestępczością (o niemal 10 punktów procentowych) i wynoszą obecnie 67,2% oraz policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania (o niemal 6 punktów procentowych) do wartości
69,4%. Warto tu podkreślić, że wskaźnik dotyczący pracy policjantów w okolicy miejsca zamieszkania jest ważnym miernikiem w systemie oceny pracy polskiej Policji. Ocena ta z każdym rokiem wzrasta, co powinno być przez rząd brane pod uwagę przy kształtowaniu terenowej sieci jednostek Policji w kraju.

Jarosław Zieliński, Warszawa, 22 stycznia 2014 roku

fot. włodi / Foter.com / CC BY-SA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>