Przetarg na działki pod budownictwo w Wysokiem Mazowieckiem ogłoszony

Na rok przed wyborami samorządowymi, miasto Wysokie Mazowieckie postanowiło sprzedać część swojego majątku w postaci działek budowlanych. Sprzedaż tychże działek stanowiłaby potężny zastrzyk do budżetu miasta, dzięki czemu pozbyłoby się ono min. długów i miało na inwestycje. Jednak ceny wywoławcze działek wydają się być dosyć spore, tym bardziej, że nie ma tam jeszcze infrastruktury.

Czy znajdą się nabywcy? Dowiemy się po przetargu, który odbędzie się 12 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta – sala konferencyjna nr 20 (II piętro) w godz. od 730 – 1530 , warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 5 listopada 2013 r. na konto Urzędu Miasta w wysokości 10 tys. zł na działki mieszkaniowe lub 16 tys. zł na działki usługowe.

Lp. Numer ewidencyjny nieruchomości Powierzchnia w m2 Godzina przetargu Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza brutto w zł
1 2422/113 1265 07:30 Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) 171154,50
2 2422/112 1267 07:40 Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) 171425,10
3 2422/111 1233 07:50 Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) 166824,90
4 2422/110 1213 08:00 Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) 164118,90
5 2422/109 1200 08:10 Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) 162360,00
6 2422/108 1255 08:20 Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) 169801,50
7 2422/107 1209 08:30 Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) 163577,70
8 2422/105 1229 08:40 Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) 166283,70
9 2422/104 1217 08:50 Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) 164660,10
10 2422/84 1240 09:00 Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) 167772,00
11 2422/85 1364 09:10 Pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) 184549,20
12 2422/81 1013 09:20 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 124001,22
13 2422/82 1002 09:30 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 122654,37
14 2422/83 992 09:40 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 124749,06
15 2422/89 1049 09:50 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 128407,08
16 2422/88 1009 10:00 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 123511,68
17 2422/87 1051 10:10 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 128653,08
18 2422/90 1015 10:20 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 124245,99
19 2422/95 1009 10:30 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 123511,68
20 2422/96 1022 10:40 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 125102,07
21 2422/97 1015 10:50 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 124245,99
22 2422/98 1012 11:00 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 123878,22
23 2422/99 1010 11:10 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 123633,45
24 2422/102 1063 11:20 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 130121,70
25 2422/101 1062 11:30 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 129998,70
26 2422/100 1051 11:40 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 128653,08
27 2422/94 1047 11:50 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 128162,31
28 2422/93 1045 12:00 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 127917,54
29 2422/92 1042 12:10 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 127551,00
30 2422/91 1035 12:20 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 126693,69
31 2422/78 1098 12:30 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 134405,79
32 2422/77 1095 12:40 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 134038,02
33 2422/76 1102 12:50 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 134895,33
34 2422/75 1047 13:00 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 128162,31
35 2422/74 1059 13:10 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 129632,16
36 2422/73 1064 13:20 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 130243,47
37 2422/72 1045 13:30 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 127917,54
38 2422/71 1099 13:40 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 134527,56
39 2422/70 1046 13:50 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 128040,54
40 2422/69 1059 14:00 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 129632,16
41 2422/68 1080 14:10 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 132202,86
42 2422/67 1031 14:20 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 126204,15
43 2422/66 1011 14:30 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 123756,45
44 2422/63 812 14:40 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 102113,37
45 2422/64 807 14:50 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 101484,84
46 2422/65 818 14:55 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 102867,36
47 2422/61 954 15:00 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 119970,51
48 2422/60 803 15:05 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 100981,77
49 2422/59 989 15:10 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 124371,45
50 2422/55 965 15:15 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 121354,26
51 2422/56 920 15:20 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 115695,03
52 2422/57 915 15:25 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 115066,50
53 2422/58 808 15:30 Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 101610,30

 

1. Przetargi odbędą się w dniu 12 listopada 2013r. o godz. zgodnie z kolumną nr 4 w sali konferencyjnej nr 20 Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15.

2. Przeznaczenie nieruchomości: poz. 1-11 pod zabudowę usługową (dopuszcza się mieszkanie właściciela w budynku usługowym lub oddzielnym wolnostojącym) oraz od poz. 12-53 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3. Wszystkie nieruchomości stanowią własność Miasta Wysokie Mazowieckie, posiadają urządzoną księgę wieczystą nr LM1W/00034525/2 wolną od obciążeń.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 5 listopada 2013r. na konto Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, PKO BP Oddział Wysokie Mazowieckie 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535. Przy wpłacie wadium należy określić konkretny numer ewidencyjny działki, jedno wadium uprawnia do licytowania jednej działki. Można uczestniczyć w licytacji kilku działek pod warunkiem wpłaty kilku odrębnych wadium.

5. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej :

– dowód wpłaty wadium,

– w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

– w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

– w przypadku małżonków, do wykonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem.

6. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłatami sądowymi za dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

8. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie http://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl/ogloszenia/inne/inne.htm i na miejskim serwisie internetowym Wysokie Mazowieckie http://www.wysokiemazowieckie.pl/.

12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz oględzin nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 (tel. 086 275 23 79).

Info na podstawie strony Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

Plan nowego osiedla

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>