Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

Uchwalenie zmian w budżecie oraz “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec na rok 2013″, wyodrębnienie funduszu sołeckiego oraz podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawki opłaty i wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to główne tematy obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

Wybraną metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za jednego mieszkańca, a w przypadku rodzin wielodzietnych (czyli rodzin, w skład których wchodzą oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dzieci lub opiekun prawny na stałe przebywający z dziećmi oraz co najmniej troje dzieci) wysokość opłaty wyliczana jest jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby osób pełnoletnich tej rodziny, zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w wysokości 9,93 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny lub 4,97 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele zamieszkałych nieruchomości zobowiązani są złożyć do Burmistrza Ciechanowca pierwszą deklarację w terminie do dnia 31 maja 2013 roku, a właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne są obowiązani złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Ciechanowca nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości opłaca się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.

Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kserokopię umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną albo przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych. W przypadku rodzin wielodzietnych, do deklaracji należy dołączyć kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dzieci, lub inny dokument potwierdzający wiek dzieci.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 i skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w Nurze, w której zwraca się uwagę na pogarszający się stan techniczny drogi, odbiegający znacznie od wymaganego minimum. Wychodząc naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom i żądaniom mieszkańców Gminy Ciechanowiec korzystających z wymienionych dróg oraz w trosce o bezpieczeństwo podróżnych, Rada Miejska w Ciechanowcu wnosi o podjęcie skutecznych działań, które doprowadzą do zobowiązania zarządców dróg, jak również do wsparcia ich działań, które doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 694 i do wybudowania bezpiecznego ronda na skrzyżowaniu dróg nr 694 i nr 63.

na podstawie UM w Ciechanowcu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>