Stawki za odbiór i wywóz odpadów w Wysokiem Mazowieckiem

Poniżej podajemy informację z Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, ważną dla mieszkańców, ponieważ pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zamieszkałej zobowiązani są złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Każdy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości zamieszkałej jak również osoba posiadająca taką nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub w inny sposób władający nieruchomością zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany złożyć deklarację na podstawie której zostanie ustalona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości na których znajdują się budynki zabudowy wielorodzinnej deklarację za taką nieruchomość składa zarządca nieruchomości. W związku z tym, bez względu na to czy dana osoba jest lokatorem czy też właścicielem lokalu deklarację będą musiały za nią złożyć odpowiednio: Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Wzór tej deklaracji został określony w uchwale Rady Miasta i zostanie umieszczony na stronie internetowej Miasta. Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku. W deklaracji tej właściciel nieruchomości określi czy odpady komunalne będzie zbierał w sposób selektywny, czy nie. Przestrzeganie tego zobowiązania będzie sprawdzane przez podmiot odbierający odpady komunalne, który przedkładał będzie do Urzędu Miasta informację o nieruchomościach, na których zobowiązanie to jest przestrzegane. W przypadku nie wywiązywania się przez właściciela nieruchomości z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady te zostaną odebrane jako odpady zmieszane.

Gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży deklaracji lub dane zawarte w złożonej deklaracji będą niezgodne ze stanem faktycznym Urząd Miasta zobowiązany będzie do określenia wysokości opłaty dla takiej nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej na podstawie posiadanych informacji.

W przypadku zmiany danych objętych złożoną już deklaracją lub zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca właściciel będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zdarzenia powodującego zmianę danych zawartych w deklaracji lub zamieszkania pierwszego mieszkańca.

Podczas sesji ustalono stawkę opłaty jaką właściciel nieruchomości na której zamieszkują osoby będzie zobowiązany płacić . Zgodnie z uchwałą Rady Miasta opłata ta wynosić będzie 13,00 zł za jedną osobę, a w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka ta zostanie zmniejszona do 8,00 zł za jedną osobę. Opłata ta powinna być wnoszona z góry do 15 każdego miesiąca na rachunek Urzędu Miasta nr 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535 bez wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją. W związku z tym pierwszą opłatę mieszkańcy Miasta zobowiązani są uiścić do dnia 15 lipca 2013 roku. W przypadku osób, które wpłacą za okres dłuższy niż jeden miesiąc powstanie nadpłata, która zostanie zaliczona na poczet opłaty na kolejny miesiąc lub miesiące. Opłatę za odbiór odpadów komunalnych podobnie jak każdą inną opłatę na rzecz Urzędu Miasta będzie można wpłacić bez prowizji w banku prowadzącym obsługę budżetu tj PKO BP S.A. Oddział Wysokie Mazowieckie.

Komentarz redakcji: Znowelizowana tzw. ustawa śmieciowa nakłada konieczność przeprowadzenia przetargów co powinno wpłynąć teoretycznie na jak najniższą cenę za odbieranie odpadów. W ustawie są zapisane dwa alternatywne rozwiązania; przetarg wyłącznie na odbieranie śmieci lub przetarg na zagospodarowanie całości odpadów. Wysokie Mazowieckie swoje odpady ma kierować na składowisko do Czerwonego Boru.
Nasuwają się pytania: Dlaczego ustalone stawki mają obowiązywać w tych kwotach od lipca 2013r., skoro nie było jeszcze przetargu? Czy ostateczne stawki za wywóz odpadów nie powinny być ustalone po wynikach przetargu na w/w zagospodarowanie odpadów?

Informacja własna / Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

6 myśli nt. „Stawki za odbiór i wywóz odpadów w Wysokiem Mazowieckiem”

  1. i wyszło szydło z worka, powyżej w artykule o cenach z Czyżew na wywóz śmieci jest o wiele taniej tam niż w Wysokiem. Czy nasi włodarze miejscy skończą kiedyś na nas zarabiać? Czemu w Czyżewie mieszkańcy mogą mieć taniej?

  2. jako zwykły mieszkaniec proszę szanowny urząd o zapoznanie społeczeństwa co to jest selektywna zbiórka odpadów, jak to ma wyglądać , jak mogę złożyć deklarację nie znając zasad , płacąc podatek śmieciowy mam prawo wiedzieć jak wygląda system selektywnej zbiórki odpadów jakie ma obowiązki urząd a jakie ja

  3. No prosze,w Szepietowie jeszcze drożej! Odpowiednio 12 i 18 zł od osoby!!!

  4. No wiecie co Szepietowo stać na 12 i 18 zł. , a co my gorsi aby dobrze wypaść w rankingach i być w czołówce krajowej proponuje 20 i 25 zł . Ciekawe czy nas ktoś przebije a co nie stać nas .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>